آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سازمان‌های دولتی ایران برای استقرار و پیاده سازی برنامه جانشین پروری مدیران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ استراتژی متکثرگرا (کیفی-کمی). و به لحاظ مخاطب شناسی با رویکرد کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. بدین منظور پس از مطالعات اکتشافی، ۱۲ عامل برای سنجش شرایط سازمان شناسایی شد و پس از تایید به روش دلفی توسط ۲۴ نفر از خبرگان که دارای یکی از دو شرط تحصیلات تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی دولتی و تدریس این دروس در دانشگاه و نیز مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منابع انسانی در دستگاه‌های دولتی بودند.، در قالب پرسشنامه‌ای محقق ساخته حاوی ۱۲ پرسش میان نمونه‌ای ۳۸۴ نفری از مدیران چهار سازمان دولتی ایران که به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند، قرار گرفت. روایی پرسشنامه به شیوه روایی محتوا و نیز روایی عاملی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بررسی و تحلیل داده‌های به دست آمده از پیمایش به روش تحلیل عاملی تاییدی نشان داد عوامل ۱۲ گانه شناسایی شده از تناسب خوبی برای سنجش شرایط زمینه‌ای سازمان‌ها برای اجرای فرایند جانشین پروری برخوردار هستند. ضمن آنکه تحلیل نتایج برای وضعیت موجود با آزمون t نشان داد، در سازمان‌های دولتی ایران شرایط مناسبی برای استقرار فرایند جانشین پروری وجود ندارد.
IJPA87611426192200 

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا