ارائه الگوی ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر اثر ویژگی های جمعیت شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد امیرکبیر)

این پژوهش با هدف ارائه چهارچوبی برای ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر در دانشگاه و سپس بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان بر سطح و کیفیت این رابطه انجام گرفته است. این پژوهشه به لحاظ مخاطب شناسی، بنیادی، به لحاظ هدف، اکتشافی و توصیفی و به لحاظ روش، پیمایشی است. پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه در آموزه ها و متون اسلامی، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس شاخص های به دست آمده و به روش سرشماری در میان ۳۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کاردانی توزیع شد. تحلیل عاملی اکتشافی داده ها چهار عامل مهارت تدریس و رفتار اخلاقی مربی، رفتار فراگیر در کلاس، رفتار فراگیر با مربی و هدف متعالی از مربی گری را آشکار و تحلیل عاملی تاییدی روایی مطلوب ابزار اندازه گیری را تاییدکرد. نتایج تحلیل Anova نیز نشان داد که سن، جنس و شرایط اشتغال با کیفیت روابط مربی- فراگیر رابطه معنی دار داشته حال آنکه رشته تحصیلی رابطه معنی داری با این روابط نشان نداد.

کلیدواژگان: مربی گری، رابطه مربی، فراگیر، آموزه های اسلامی، ویژگی های جمعیت شناختی
coaching 

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا