بازتولید «مرتضوی» ها

در روزهاي اخير كه بحث يافت نشدن و بعد دستگيري سعيدمرتضوي خبر اول رسانه هاي داخلي بود و بسياري از فعالان سياسي و رسانه اي با يادآوري آزارها و رفتارهاي نامناسب وي در اين خصوص اظهارنظر مي كردند براي من همواره اين سوال مطرح بود كه «چه فرآيندهايي منجر به تولد و تبلور پديده هايي مانند مرتضوي در نظام اداري، قضايي و نظامي كشور مي شود؟» آيا ويژگي هاي شخصي افراد آنها را در چنين مسيري قرار مي دهد يا شرايط محيط درون و برون سازماني چنين فرصتي را فرهم مي كند و اگر هر دو، كدام يك علت اوليه و كدام يك علت تامه است؟ و در نهايت براي پرهيز از بازتوليد اين پديده ها يا توقف سير قهقرايي ايشان چه بايد كرد؟
بيشتر تحليل هايي كه در اين ايام درخصوص اين موضوع صورت گرفته از منظر حقوقي و سياسي بوده است حال آنكه در اين يادداشت قصد دارم در چارچوب مديريت منابع انساني به اين موضوع پرداخته و آسيب شناسي اجمالي در اين باب انجام دهم.
عمده افرادي كه در مسيرهاي نزول اخلاقي و حرفه اي قرار مي گيرند دچار يك يا تركيبي از اين مشكلات هستند. اول ضعف شخصيتي كه به ويژه با غرور بيش از حد ناشي از قدرت به دست آمده از جايگاه شغلي يا اشكال متفاوتي از حب نفس افراطي يا عقده هاي قديمي خودنمايي مي كند و توهين و تحقير مخاطب و استفاده فراقانوني از ابزارهاي تنبيهي تبلور آن است: دوم حب قدرت و فرصت طلبي افراطي براي دستيابي به جايگاه هاي بالاتر و قدرت بيشتر كه نتيجه آن كنارگذاشتن ارزش هاي بروكراتيك و تبعيت محض از مافوق يا ديگر كانون هاي قدرت براي ترقي حرفه اي است: سوم نياز مالي يا حرص و طمع مال اندوزي است كه فرد را در مقابل پيشنهادهاي مالي غيرقانوني آسيب پذير مي كند و چهارم عدم پايبندي به خانواده و ارزش هاي مذهبي و اجتماعي است كه فرد را در مقابل وسوسه هاي نفساني و غريزي به خطر مي افكند.
انجام اقدامات عملي براي حل اين چالش ها نيازمند توجه به مدل هاي شايستگي است كه امروزه راهنماي بسياري از فعاليت هاي حوزه منابع انساني از جذب تا توسعه و مديريت عملكرد است.
اين مدل ها، شايستگي هاي موردنياز براي تصدي يك شغل يا يك جايگاه مديريتي را در قالب مواردي همچون دانش، مهارت، توانايي، ارزش ها و نگرش ها و در ابعاد عمومي، حرفه اي و تخصصي نشان مي دهد و مبناي عمل كميته هاي جذب در فرآيند كارمنديابي و گزينش: كانون هاي ارزيابي در فرآيند ارتقا به پست هاي مديريتي و ادارات آموزش در طراحي دوره هاي آموزش و توسعه هستند.
در همه اينها علاوه بر دانش و تخصص علمي و تجربي، برخورداري از ويژگي هاي شخصيتي متناسب با شغل و نيز ارزش هاي فردي و نگرش هاي حرفه اي همسو با سازمان و شغل موردنظر از اهميت ويژه اي برخوردار است. در خصوص مشاغلي مانند قضاوت كه به طور مستقيم با حقوق و جان و مال و ناموس مردم سروكار دارد اين شايستگي ها دقيق تر، گسترده تر و حساس تر است و بخش قابل توجهي از متون فقهي ما نيز به اين ويژگي ها اختصاص يافته است. نكته اينجاست كه در ظاهر امر فرآيند استخدامي و گزينشي قوه قضاييه براي استخدام قضات بسيار طولاني، چندمرحله اي، پيچيده و سختگيرانه است و علي القاعده جز افراد شايسته نمي توانند از اين فرآيند چندلايه با موفقيت عبور كنند و در ساير سازمان هاي دولتي نيز اين فرآيند با شدت و ضعف صورت مي پذيرد مع الاسف همچنان شاهد بروز فساد و سوءاستفاده در ابعاد مختلف در بروكراسي اداري و قضايي هستيم.
در بادي امر به نظر مي رسد بخشي از نظام انتخاب از اثربخشي لازم برخوردار نيست. البته اين به معناي بي توجهي يا بي كفايتي متصديان گزينش و استخدام در اين دستگاه ها نيست بلكه بيشتر به نظر مي رسد معيارهاي ارزيابي صلاحيت هاي اخلاقي و ارزش هاي فردي از روايي و پايايي لازم برخوردار نيستند. نكته اي كه رياست محترم جمهور نيز در سخنراني اخير خود بدان اشاره كرده است. به نظر مي رسد اطلاع از احكام شرعي يا برخي موضع گيري هاي سياسي خاص كه چند روز پيش از حضور در مصاحبه قابل مطالعه و آماده سازي هستند يا تحقيقات محلي غيرعلمي كه به راحتي امكان اعمال سليقه مثبت يا منفي در آن وجود دارد امروزه از كارايي لازم براي سنجش شايستگي هاي افراد به ويژه براي مشاغل حساسي مانند قضاوت برخوردار نيستند.
از سوي ديگر فرآيندهاي آموزش و توسعه منابع انساني نيز در بروكراسي ما توجه چنداني به اين ابعاد ارزشي، نگرشي و اخلاقي ندارد و محتواي دوره هايي كه با اين عناوين برگزار مي شود فاقد كمترين كاربرد در مواجهه با مسائل مبتلابه كاركنان نظام اداري است.
آسيب پذيري افراد در مقابل هريك از خطرات پيش گفته يا ناشي از بي اطلاعي يا كمبود مهارت در مواجهه صحيح با اين موقعيت هاست كه ضعف در نظام آموزش را نمايان مي سازد يا ناشي از ناهنجاري هاي فردي و عدم انطباق ارزش هاي فردي با ارزش هاي حرفه اي و سازماني است كه نمايانگر ضعف در نظام جذب و نظام ارزيابي عملكرد است. در حوزه ارزيابي و مديريت عملكرد نيز طراحي معيارها و سنجه هاي دقيق و قانوني و ارزيابي هاي چندوجهي كه فرآيند ارزيابي عملكرد را از اعمال سليقه مديران مصون دارد و بهره گيري از ظرفيت نظارت همگاني كه خود مستلزم آشنايي ارباب رجوع به حقوق قانوني خود در دستگاه اداري و قضايي است و نيز پرهيز مديران ارشد دستگاه ها و كميته هاي رسيدگي به تخلفات و ديگر دستگاه هاي نظارتي از سياسي كاري و ملاحظات غيرضروري در رسيدگي به شكايات مي تواند موثر باشد.
در انتها مداقه در حكم انتصاب مالك اشتر به حكومت مصر توسط اميرالمومنين(ع) رهگشاست خاصه آنجا كه مي فرمايد: «كارگزاران دولتي را از ميان مردمي باتجربه و باحيا و از خانداني پاكيزه و باتقوا انتخاب كن زيرا اخلاق آنان گرامي تر، آبروي شان محفوظ تر، طمع ورزي شان كمتر و آينده نگري شان بيشتر است.» 

دیدگاهتان را بنویسید