بازتولید «مرتضوی» ها

در روزهای اخیر که بحث یافت نشدن و بعد دستگیری سعیدمرتضوی خبر اول رسانه های داخلی بود و بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه ای با یادآوری آزارها و رفتارهای نامناسب وی در این خصوص اظهارنظر می کردند برای من همواره این سوال مطرح بود که «چه فرآیندهایی منجر به تولد و تبلور پدیده هایی مانند مرتضوی در نظام اداری، قضایی و نظامی کشور می شود؟» آیا ویژگی های شخصی افراد آنها را در چنین مسیری قرار می دهد یا شرایط محیط درون و برون سازمانی چنین فرصتی را فرهم می کند و اگر هر دو، کدام یک علت اولیه و کدام یک علت تامه است؟ و در نهایت برای پرهیز از بازتولید این پدیده ها یا توقف سیر قهقرایی ایشان چه باید کرد؟
بیشتر تحلیل هایی که در این ایام درخصوص این موضوع صورت گرفته از منظر حقوقی و سیاسی بوده است حال آنکه در این یادداشت قصد دارم در چارچوب مدیریت منابع انسانی به این موضوع پرداخته و آسیب شناسی اجمالی در این باب انجام دهم.
عمده افرادی که در مسیرهای نزول اخلاقی و حرفه ای قرار می گیرند دچار یک یا ترکیبی از این مشکلات هستند. اول ضعف شخصیتی که به ویژه با غرور بیش از حد ناشی از قدرت به دست آمده از جایگاه شغلی یا اشکال متفاوتی از حب نفس افراطی یا عقده های قدیمی خودنمایی می کند و توهین و تحقیر مخاطب و استفاده فراقانونی از ابزارهای تنبیهی تبلور آن است: دوم حب قدرت و فرصت طلبی افراطی برای دستیابی به جایگاه های بالاتر و قدرت بیشتر که نتیجه آن کنارگذاشتن ارزش های بروکراتیک و تبعیت محض از مافوق یا دیگر کانون های قدرت برای ترقی حرفه ای است: سوم نیاز مالی یا حرص و طمع مال اندوزی است که فرد را در مقابل پیشنهادهای مالی غیرقانونی آسیب پذیر می کند و چهارم عدم پایبندی به خانواده و ارزش های مذهبی و اجتماعی است که فرد را در مقابل وسوسه های نفسانی و غریزی به خطر می افکند.
انجام اقدامات عملی برای حل این چالش ها نیازمند توجه به مدل های شایستگی است که امروزه راهنمای بسیاری از فعالیت های حوزه منابع انسانی از جذب تا توسعه و مدیریت عملکرد است.
این مدل ها، شایستگی های موردنیاز برای تصدی یک شغل یا یک جایگاه مدیریتی را در قالب مواردی همچون دانش، مهارت، توانایی، ارزش ها و نگرش ها و در ابعاد عمومی، حرفه ای و تخصصی نشان می دهد و مبنای عمل کمیته های جذب در فرآیند کارمندیابی و گزینش: کانون های ارزیابی در فرآیند ارتقا به پست های مدیریتی و ادارات آموزش در طراحی دوره های آموزش و توسعه هستند.
در همه اینها علاوه بر دانش و تخصص علمی و تجربی، برخورداری از ویژگی های شخصیتی متناسب با شغل و نیز ارزش های فردی و نگرش های حرفه ای همسو با سازمان و شغل موردنظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در خصوص مشاغلی مانند قضاوت که به طور مستقیم با حقوق و جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد این شایستگی ها دقیق تر، گسترده تر و حساس تر است و بخش قابل توجهی از متون فقهی ما نیز به این ویژگی ها اختصاص یافته است. نکته اینجاست که در ظاهر امر فرآیند استخدامی و گزینشی قوه قضاییه برای استخدام قضات بسیار طولانی، چندمرحله ای، پیچیده و سختگیرانه است و علی القاعده جز افراد شایسته نمی توانند از این فرآیند چندلایه با موفقیت عبور کنند و در سایر سازمان های دولتی نیز این فرآیند با شدت و ضعف صورت می پذیرد مع الاسف همچنان شاهد بروز فساد و سوءاستفاده در ابعاد مختلف در بروکراسی اداری و قضایی هستیم.
در بادی امر به نظر می رسد بخشی از نظام انتخاب از اثربخشی لازم برخوردار نیست. البته این به معنای بی توجهی یا بی کفایتی متصدیان گزینش و استخدام در این دستگاه ها نیست بلکه بیشتر به نظر می رسد معیارهای ارزیابی صلاحیت های اخلاقی و ارزش های فردی از روایی و پایایی لازم برخوردار نیستند. نکته ای که ریاست محترم جمهور نیز در سخنرانی اخیر خود بدان اشاره کرده است. به نظر می رسد اطلاع از احکام شرعی یا برخی موضع گیری های سیاسی خاص که چند روز پیش از حضور در مصاحبه قابل مطالعه و آماده سازی هستند یا تحقیقات محلی غیرعلمی که به راحتی امکان اعمال سلیقه مثبت یا منفی در آن وجود دارد امروزه از کارایی لازم برای سنجش شایستگی های افراد به ویژه برای مشاغل حساسی مانند قضاوت برخوردار نیستند.
از سوی دیگر فرآیندهای آموزش و توسعه منابع انسانی نیز در بروکراسی ما توجه چندانی به این ابعاد ارزشی، نگرشی و اخلاقی ندارد و محتوای دوره هایی که با این عناوین برگزار می شود فاقد کمترین کاربرد در مواجهه با مسائل مبتلابه کارکنان نظام اداری است.
آسیب پذیری افراد در مقابل هریک از خطرات پیش گفته یا ناشی از بی اطلاعی یا کمبود مهارت در مواجهه صحیح با این موقعیت هاست که ضعف در نظام آموزش را نمایان می سازد یا ناشی از ناهنجاری های فردی و عدم انطباق ارزش های فردی با ارزش های حرفه ای و سازمانی است که نمایانگر ضعف در نظام جذب و نظام ارزیابی عملکرد است. در حوزه ارزیابی و مدیریت عملکرد نیز طراحی معیارها و سنجه های دقیق و قانونی و ارزیابی های چندوجهی که فرآیند ارزیابی عملکرد را از اعمال سلیقه مدیران مصون دارد و بهره گیری از ظرفیت نظارت همگانی که خود مستلزم آشنایی ارباب رجوع به حقوق قانونی خود در دستگاه اداری و قضایی است و نیز پرهیز مدیران ارشد دستگاه ها و کمیته های رسیدگی به تخلفات و دیگر دستگاه های نظارتی از سیاسی کاری و ملاحظات غیرضروری در رسیدگی به شکایات می تواند موثر باشد.
در انتها مداقه در حکم انتصاب مالک اشتر به حکومت مصر توسط امیرالمومنین(ع) رهگشاست خاصه آنجا که می فرماید: «کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا و از خاندانی پاکیزه و باتقوا انتخاب کن زیرا اخلاق آنان گرامی تر، آبروی شان محفوظ تر، طمع ورزی شان کمتر و آینده نگری شان بیشتر است.» 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا