بررسی تاثیر آموزش های دوره عالی رسته ای بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی : نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

با توجه به جایگاه آموزش در نیروهای نظامی کشور و نقش حائز اهمیت آن بر روی توانمندسازی روان شناختی کارکنان، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش های دوره عالی رسته ای بر توانمندی روان شناختی افسران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گردید. این مطالعه به صورت تجربی روی ۹۴ نفر از افسران نهاجا انجام شد. داده ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون بر اساس پرسش نامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا اقتباس گردید. توانمندسازی روان شناختی بر اساس ۵ مولفه شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن، اعتماد و خود مختاری عملیاتی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش های دوره عالی رسته ای با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روان شناختی افسران تاثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی مرتبط با مولفه های احساس شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن شغل و خود مختاری تایید شد، ولی فرضیه فرعی مرتبط با مولفه اعتماد به خاطر نشان دادن اثر معنی دار منفی پذیرفته نشد. البته تغییر در میانگین مولفه های توانمندی سازی روان شناختی کارکنان بعد از اجرای دوره پایین بود. کوتاه بودن دوره آموزش عالی رسته ای نسبت به دوره آموزش دانشگاهی، اکتساب برخی از این توانمندی ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و نیز شرایط ویژه مراکز آموزشی تابعه ستادهای تخصصی از مهمترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مولفه ها در دو آزمون (ناشی از میزان تاثیر دوره) و نیز منفی بودن اثر دوره در برخی از مولفه ها به شمار می رود. با این حال با به کارگیری پیشنهادهای مطرح شده می توان میزان این تاثیر را افزایش داد.
ali raste ei

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا