بررسي تاثير آموزش هاي دوره عالي رسته اي بر توانمند سازي روان شناختي كاركنان (مطالعه موردي : نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران)

با توجه به جايگاه آموزش در نيروهاي نظامي كشور و نقش حائز اهميت آن بر روي توانمندسازي روان شناختي كاركنان، اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش هاي دوره عالي رسته اي بر توانمندي روان شناختي افسران نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام گرديد. اين مطالعه به صورت تجربي روي ۹۴ نفر از افسران نهاجا انجام شد. داده ها به صورت پيش آزمون و پس آزمون بر اساس پرسش نامه توانمندسازي روان شناختي اسپريتزر و ميشرا اقتباس گرديد. توانمندسازي روان شناختي بر اساس ۵ مولفه شايستگي، موثر بودن، معني دار بودن، اعتماد و خود مختاري عملياتي شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش هاي دوره عالي رسته اي با معناداري قابل قبول بر توانمندسازي روان شناختي افسران تاثيرگذار است و لذا فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي مرتبط با مولفه هاي احساس شايستگي، موثر بودن، معني دار بودن شغل و خود مختاري تاييد شد، ولي فرضيه فرعي مرتبط با مولفه اعتماد به خاطر نشان دادن اثر معني دار منفي پذيرفته نشد. البته تغيير در ميانگين مولفه هاي توانمندي سازي روان شناختي كاركنان بعد از اجراي دوره پايين بود. كوتاه بودن دوره آموزش عالي رسته اي نسبت به دوره آموزش دانشگاهي، اكتساب برخي از اين توانمندي ها در طول دوره تحصيلات دانشگاهي و نيز شرايط ويژه مراكز آموزشي تابعه ستادهاي تخصصي از مهمترين علل پايين بودن تغيير در ميانگين مولفه ها در دو آزمون (ناشي از ميزان تاثير دوره) و نيز منفي بودن اثر دوره در برخي از مولفه ها به شمار مي رود. با اين حال با به كارگيري پيشنهادهاي مطرح شده مي توان ميزان اين تاثير را افزايش داد.
ali raste ei