بررسي تاثير دوره هاي آموزشي مديريت استرس بر توسعه مهارت مديريت استرس كاركنان يك مركز صنايع نظامي

مقدمه: اين پژوهش براي بررسي تاثير دوره هاي آموزش مهارت هاي مديريت بر توسعه مهارت مديريت استرس كاركنان يك مركز صنايع نظامي صورت گرفته است.
روش: اين پژوهش به لحاظ روش، تجربي و با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل انجام گرفته است. بدين منظور، جامعه آماري شامل كليه مديران و كارشناسان اين مركز تعيين شد و تعداد ۱۳۲ نفر از كارشناسان و مديران به روش نمونه گيري دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي ساده در قالب يك گروه آزمون و يك گروه كنترل هركدام به تعداد ۶۶ نفر گمارش شده و با استفاده از روش پيش آزمون ـ پس آزمون و با پرسشنامه استاندارد وتن و كمرون (۱۳۸۱) مورد بررسي قرار گرفتند. گروه آزمايش در ۶ جلسه آموزش ۹۰ دقيقه اي مهارت هاي مديريت استرس، شركت داده شد و گروه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكرد. داده هاي جمع آوري شده آزمون دو گروه پس از تحليل توصيفي بااستفاده از روش تحليل كوواريانس (ANCOVA) مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد كه دوره هاي آموزشي مديريت استرس بر تقويت مهارت مديريت استرس كاركنان تاثير معنا دار نداشته و از بين مولفه هاي مهارت، تنها موجب توسعه معنا دار مولفه حذف عوامل استرس زا شده و بر دو مولفه توسعه راهبرد هاي پيش فعالانه باهدف انعطاف پذيري و توسعه راهبرد هاي واكنشي باهدف غلبه بر استرس كوتاه مدت، تاثير معنا داري نشان نداد.
بحث: عواملي همچون: ويژگي هاي خاص بستر تحقيق، خصوصاً محيط شبه نظامي و ملاحظات امنيتي، عدم نيازسنجي اصولي و علمي آموزشي كاركنان و مديران و عدم به كارگيري فناوري ها و الگوهاي نوين آموزش ضمن خدمت، موجب شد تا آموزش هاي ارائه شده از اثربخشي كافي برخوردار نشوند.

کليدواژگان: آموزش;مهارت;مديريت استرس;صنايع نظامي
mil-psy –>