بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت استرس بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی

مقدمه: این پژوهش برای بررسی تاثیر دوره های آموزش مهارت های مدیریت بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی صورت گرفته است.
روش: این پژوهش به لحاظ روش، تجربی و با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. بدین منظور، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان این مرکز تعیین شد و تعداد ۱۳۲ نفر از کارشناسان و مدیران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در قالب یک گروه آزمون و یک گروه کنترل هرکدام به تعداد ۶۶ نفر گمارش شده و با استفاده از روش پیش آزمون ـ پس آزمون و با پرسشنامه استاندارد وتن و کمرون (۱۳۸۱) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در ۶ جلسه آموزش ۹۰ دقیقه ای مهارت های مدیریت استرس، شرکت داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده های جمع آوری شده آزمون دو گروه پس از تحلیل توصیفی بااستفاده از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی مدیریت استرس بر تقویت مهارت مدیریت استرس کارکنان تاثیر معنا دار نداشته و از بین مولفه های مهارت، تنها موجب توسعه معنا دار مولفه حذف عوامل استرس زا شده و بر دو مولفه توسعه راهبرد های پیش فعالانه باهدف انعطاف پذیری و توسعه راهبرد های واکنشی باهدف غلبه بر استرس کوتاه مدت، تاثیر معنا داری نشان نداد.
بحث: عواملی همچون: ویژگی های خاص بستر تحقیق، خصوصاً محیط شبه نظامی و ملاحظات امنیتی، عدم نیازسنجی اصولی و علمی آموزشی کارکنان و مدیران و عدم به کارگیری فناوری ها و الگوهای نوین آموزش ضمن خدمت، موجب شد تا آموزش های ارائه شده از اثربخشی کافی برخوردار نشوند.

کلیدواژگان: آموزش;مهارت;مدیریت استرس;صنایع نظامی
mil-psy –>

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا