بررسي تاثير دوره هاي آموزشي مهارت هاي مديريت بر توسعه مهارت رهبري تحول مثبت كاركنان يك مركز تحقيقات دفاعي

سازمان ها امروزه در راستاي برنامه هاي توسعه و بهسازي منابع انساني خود اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي متعددي در سطوح مختلف مي كنند و بخش قابل ملاحظه اي از منابع سازمان صَرف برگزاري اين دوره ها مي شود، اما در بسياري موارد اقدام علمي و عملي مشخصي در راستاي ارزيابي نتايج و اثربخشي اين دوره ها صورت نمي گيرد. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير دوره هاي آموزش مهارت هاي مديريت بر توسعه مهارت رهبري تحولات مثبت كاركنان يك مركز تحقيقات دفاعي صورت گرفته است. بدين منظور تعداد ۱۳۰ نفر از كارشناسان و مديران يك مركز تحقيقات دفاعي به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و در قالب يك گروه آزمون ۷۱ نفري و يك گروه كنترل ۵۹ نفري به روش نيمه آزمايشي و با استفاده از پس آزمون استاندارد وتن و كمرون (۱۳۸۱) مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي جمع آوري شده ي آزمون دو گروه پس از تحليل توصيفي با استفاده از روش t دو گروهي مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه دوره هاي آموزشي مديريت بر تقويت مهارت رهبري تحول مثبت كاركنان تاثير معني دار نداشته و از بين مولفه هاي مهارت، اين دوره ها تنها موجب توسعه معني دار مولفه اعتماد شده و بر دو مولفه توسعه راهبردهاي صداقت و توسعه راهبردهاي مثبت گرايي تاثير معني داري نشان نداد. عواملي همچون ويژگي هاي خاص بستر تحقيق به خصوص محيط شبه نظامي و ملاحظات امنيتي، عدم نيازسنجي اصولي و علمي آموزشي كاركنان و مديران و استفاده نكردن از فناوري و الگوهاي نوين آموزش ضمن خدمت و فقدان ارزيابي عملكرد برنامه هاي آموزش موجب شد تا آموزش هاي ارائه شده از اثربخشي كافي برخوردار نباشند.
entezami1