بررسی تاثیر دوره های آموزشی مهارت های مدیریت بر توسعه مهارت رهبری تحول مثبت کارکنان یک مرکز تحقیقات دفاعی

سازمان ها امروزه در راستای برنامه های توسعه و بهسازی منابع انسانی خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متعددی در سطوح مختلف می کنند و بخش قابل ملاحظه ای از منابع سازمان صَرف برگزاری این دوره ها می شود، اما در بسیاری موارد اقدام علمی و عملی مشخصی در راستای ارزیابی نتایج و اثربخشی این دوره ها صورت نمی گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر دوره های آموزش مهارت های مدیریت بر توسعه مهارت رهبری تحولات مثبت کارکنان یک مرکز تحقیقات دفاعی صورت گرفته است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از کارشناسان و مدیران یک مرکز تحقیقات دفاعی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و در قالب یک گروه آزمون ۷۱ نفری و یک گروه کنترل ۵۹ نفری به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از پس آزمون استاندارد وتن و کمرون (۱۳۸۱) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده ی آزمون دو گروه پس از تحلیل توصیفی با استفاده از روش t دو گروهی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی مدیریت بر تقویت مهارت رهبری تحول مثبت کارکنان تاثیر معنی دار نداشته و از بین مولفه های مهارت، این دوره ها تنها موجب توسعه معنی دار مولفه اعتماد شده و بر دو مولفه توسعه راهبردهای صداقت و توسعه راهبردهای مثبت گرایی تاثیر معنی داری نشان نداد. عواملی همچون ویژگی های خاص بستر تحقیق به خصوص محیط شبه نظامی و ملاحظات امنیتی، عدم نیازسنجی اصولی و علمی آموزشی کارکنان و مدیران و استفاده نکردن از فناوری و الگوهای نوین آموزش ضمن خدمت و فقدان ارزیابی عملکرد برنامه های آموزش موجب شد تا آموزش های ارائه شده از اثربخشی کافی برخوردار نباشند.
entezami1

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا