بررسي تاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي شركت هاي مهندسين مشاور

هدف پژوهش حاضر، بررسي نحوه اثرگذاري مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي شركت هاي مهندسين مشاور است. مديريت دانش از طريق خرده مقياس هاي (تشخيص دانش، كسب وتوسعه دانش، ذخيره دانش، اشتراك دانش وكاربرد دانش) و توان رقابتي نيز ازطريق مولفه هاي مشتري مداري بازارمحور، عملكرد سازماني، نظام مديريت منابع انساني ومديريت نوآوري تكنولوژيك عملياتي گرديدند. نوع تحقيق در طبقه بندي كلي توصيفي، با توجه به هدف، كاربردي، از نظر روش جمع آوري داده ها، ميداني وبا توجه به نوع تجزيه وتحليل، همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، شركت هاي مهندسين مشاور تهران ونمونه آماري آن ۴۲ شركت بوده كه ازطريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، دو پرسش نامه كه پرسش نامه اول براي جمع آوري اطلاعات ميزان آمادگي مديريت دانش و پرسش نامه دوم براي سنجش ميزان توان رقابتي شركت ها طراحي شده است. روايي پرسش نامه ها با بررسي صوري توسط محققين وصاحب نظران تاييد گرديد و پايايي آنها ازطريق محاسبه الفاي كرونباخ (پرسش نامه اول با ۸۶ درصد و پرسش نامه دوم با ۹۱ درصد) مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد. محاسبه ضريب همبستگي نشان داد بين دو متغير مديريت دانش ومتغير وابسته (تقويت توان رقابتي) همبستگي مثبت وجود دارد. يافته هاي تحقيق نشان داد مديريت دانش قوي ترين رابطه را با خرده مقياس نظام مديريت منابع انساني ازمزيت رقابتي وضعيف ترين رابطه را با عملكرد سازماني دارد.
rahbord yas