بررسي ماموريت ها و كاركردهاي نظام آموزش عالي در راستاي اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي بر اساس ديدگاه هاي مقام معظم رهبري

اين پژوهش در پي شناسايي و تبيين اولويت ها، محورها و كاركردهاي آموزشي، پژوهشي و سياست گذاري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در جهت عملياتي سازي و تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. بدين منظور پس از بررسي پيشينه نظري و پژوهشي، مولفه هاي اصلي مورد بررسي با استفاده از روش تحقيق كيفي بر محتواي سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي در بازه زماني ۱۳۸۹-۱۳۹۴ مورد مداقه و تحليل قرار گرفته است و محورهاي اساسي فعاليت هاي مربوط به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي شناسايي شده و سپس پرسشنامه تدوين شده به روش پيمايش در اختيار ۵۰ نفر از خبرگان دانشگاه ها و حوزه آموزش عالي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان داد كه همه عوامل ۱۶ گانه مستخرج از بيانات مقام معظم رهبري از ديد پاسخ دهندگان در فعاليت دانشگاه ها حائز اهميت تلقي شده و سه عامل مفهوم سازي و ترويج گفتمان، تناسب علم با نيازهاي كشور و تجاري سازي علم از بالاترين اولويت در برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها برخوردار است و بر اين اساس پيشنهادهايي براي ايفاي نقش اثربخش دانشگاه ها در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ارائه شده است.