بررسی ماموریت ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری

این پژوهش در پی شناسایی و تبیین اولویت ها، محورها و کارکردهای آموزشی، پژوهشی و سیاست گذاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت عملیاتی سازی و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدین منظور پس از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی، مولفه های اصلی مورد بررسی با استفاده از روش تحقیق کیفی بر محتوای سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۴ مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است و محورهای اساسی فعالیت های مربوط به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شناسایی شده و سپس پرسشنامه تدوین شده به روش پیمایش در اختیار ۵۰ نفر از خبرگان دانشگاه ها و حوزه آموزش عالی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که همه عوامل ۱۶ گانه مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری از دید پاسخ دهندگان در فعالیت دانشگاه ها حائز اهمیت تلقی شده و سه عامل مفهوم سازی و ترویج گفتمان، تناسب علم با نیازهای کشور و تجاری سازی علم از بالاترین اولویت در برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها برخوردار است و بر این اساس پیشنهادهایی برای ایفای نقش اثربخش دانشگاه ها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا