بررسي همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني (مورد مطالعه : شركت ارتباطات زيرساخت)

هدف اين پژوهش بررسي همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني است كه مطالعه آن در شركت ارتباطات زيرساخت انجام گرديده است . با توجه به اين كه تا كنون در مورد همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني تحقيقي صورت نگرفته ، بررسي انجام شده مي تواند همسويي ارزشهاي اخلاقي با ارتباطات سازماني را نمايان سازد. جامعه آماري مديران و كاركنان شركت ارتباطات زيرساخت مي باشد كه با توجه به نمونه آماري ۲۸۴ نفر به صورت نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند . روش پژوهش توصيفي پيمايشي مي باشد . گرداوري داده ها از طريق پرسشنامه انجام و از پرسشنامه هاي پژوهشي اعم از پرسشنامه هانت و همكاران (۱۹۸۹) ، سينگاپكدي و همكاران (۱۹۹۶) و مقيمي (۱۳۹۴) استفاده شده است . براي روايي ، ابتدا پرسشنامه در اختيار چند تن از متخصصان و مديران ارشد سازمان قرار گرفت و به تائيد آنها رسيد و جهت پايايي نيز از طريق نرم افزار SPSS با آزمون كرونباخ قابليت اعتماد نشان داده شد . يافته هاي پژوهش نيز نشان داد كه در روابط رسمي حاكم در سازمان تنها مولفه مسئوليت پذيري در ارزشهاي اخلاقي رابطه مستقيم و معني داري را ايجاد و در روابط غير رسمي مولفه هاي تعهد ، عدالت ، مسئوليت پذيري و مشاركت در ارزشهاي اخلاقي رابطه مستقيم و معني داري را ايجاد مي كند و همچنين با تحليل رگرسيون تعيين گرديد كه همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني در سازمان وجود دارد.
akhlagh