تاثير رفتار شهروندي سازماني بر ارتقاي چابكي سازماني با تاكيد بر نقش ميانجي موفقيت سامانه برنامه ريزي منابع سازماني (مورد مطالعه: يكي از سازمان هاي صنعتي حوزه دفاعي)

سازمان چابك براي درك و پيش بيني تغييرات محيط كسب و كار طراحي شده و به ساختاربندي خود مي پردازد. چابكي يعني شناسايي موفق مباني رقابت، انسجام منابع و اقدامات مناسب در محيط كار. اين تحقيق با هدف تحليل تاثير رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر چابكي سازماني با نقش ميانجي سامانه برنامه ريزي منابع سازماني در يكي از سازمان هاي صنعتي حوزه دفاعي انجام شده است. تحقيق حاضر از نظر نتيجه، كاربردي و از نظر روش گردآوري داده ها از نوع پيمايشي و از نظر شيوه تحليل داده ها از نوع معادلات ساختاري است. روايي محتواي ابزار اندازه گيري به وسيله خبرگان تاييد شد و ضريب آلفاي كرونباخ كليه متغيرها در پرسش نامه نيز بيش از ۷۰/۰ درصد به دست آمد. جامعه آماري تحقيق شامل۳۳۰ نفر از كارشناسان شاغل در يكي از سازمان هاي صنعتي حوزه دفاعي بود كه ۲۵۵ نفر از آنها با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. آزمون فرضيه هاي تحقيق به كمك تحليل ضرايب مسير مدل ساختاري، نشان دهنده تاثير معني دار و مثبت رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر موفقيت سامانه برنامه ريزي منابع سازماني و تاثير معني دار موفقيت سامانه برنامه ريزي منابع سازماني بر مولفه هاي قابليت چابكي سازماني(شامل پاسخگويي به تغييرات، شايستگي، انعطاف و سرعت عمل) است. بر اساس نتايج تحقيق، مديران سازمان هاي دفاعي، جهت تقويت قابليت چابكي سازماني، بايد علاوه بر توجه به رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان به ارتقاي سطح سامانه برنامه ريزي منابع سازماني نيز توجه نمايند. IAMU_Volume 17_Issue 68_Pages 1-31