تبيين الگوي جانشين پروري مديران با بهره گيري از داستان خليفه اللهي آدم(ع) بر اساس انديشه تفسيري آيت الله جوادي آملي

اين پژوهش، كه به لحاظ روش كتابخانه­اي، به لحاظ مخاطب شناختي كاربردي و به لحاظ هدف اكتشافي است در پي اين است كه با بررسي آرا و تفاسير انديشمندان و متكلمان مسلمان و بويژه آرا و تفاسير علامه جوادي آملي درباره موضوع خلافت الهي در قرآن كريم با استراتژي كيفي و به روش تحليل محتوا به تبيين الگويي براي جانشين پروري (خليفه پروري) الهي در زمين بپردازد. نتايج اين پژوهش نشان داد از ديدگاه متون تفسيري شايسته شناسي، تعريف شايستگي­ها، شايسته پروري، آماده سازي فردي و اجتماعي و ارزيابي مبتني بر اهداف و كاركردها، مهمترين ابعاد و عناصر شاكله فرايند جانشين پروري الهي است كه با بهره­گيري از روشها و عوامل موثر در هريك از اين مراحل مي توان الگوي جانشين پروري مديران را غني سازي و تقويت كرد.
imam hosein