تبیین الگوی جانشین پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج البلاغه

جانشین پروری مدیران و اطمینان سازمان ها از در اختیار داشتن مدیران مجرب و شایسته در هر زمانی از مهم ترین دغدغه های سازمان هاست. در این راستا پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی جانشین پروری در حکومت امام علی(ع) در چارچوب شایسته سالاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب سازه های اصلی مورد بررسی شامل فرایند جانشین پروری و مدل شایستگی در حکومت علوی است. برای انجام این مهم از روش تحقیق کیفی (روش تحلیل محتوا از نوعِ «تحلیل تم») بهره گرفته شده بدین معنی که پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، محتوای کتاب شریف نهج البلاغه که شامل خطبه ها، نامه ها و حکمت های امام علی(ع) خصوصاً در زمان زمامداری ایشان است با استفاده از فرم وارسی بسته و پیش سازمان یافته مورد مداقه و تحلیل قرارگرفته و جملات و عبارات منتخب به انضمام متن فارسی و آدرس در حوزه های منبعث از چارچوب نظری به عنوان روش یا پیش نیاز درج گردید. نتایج این بررسی نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامی جامع و چندوجهی برای جانشین پروری شایسته سالار بهره می برده که شامل شش مرحله آماده سازی، تعریف شایستگی ها، شایسته شناسی، شایسته پروری، شایسته گماری و ارزیابی بوده و بر این اساس پیشنهادهایی برای اجرای اثربخش جانشین پروری در سازمان های اداری ارائه شده است.
NAHJ16401479673800

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا