تبيين الگوي جانشين پروري مديران در حكومت علوي بر اساس نهج البلاغه

جانشين پروري مديران و اطمينان سازمان ها از در اختيار داشتن مديران مجرب و شايسته در هر زماني از مهم ترين دغدغه هاي سازمان هاست. در اين راستا پژوهش حاضر باهدف تبيين الگوي جانشين پروري در حكومت امام علي(ع) در چارچوب شايسته سالاري مورد بررسي قرار گرفته است. بدين ترتيب سازه هاي اصلي مورد بررسي شامل فرايند جانشين پروري و مدل شايستگي در حكومت علوي است. براي انجام اين مهم از روش تحقيق كيفي (روش تحليل محتوا از نوعِ «تحليل تم») بهره گرفته شده بدين معني كه پس از مطالعه ادبيات موضوع و استخراج چارچوب نظري، محتواي كتاب شريف نهج البلاغه كه شامل خطبه ها، نامه ها و حكمت هاي امام علي(ع) خصوصاً در زمان زمامداري ايشان است با استفاده از فرم وارسي بسته و پيش سازمان يافته مورد مداقه و تحليل قرارگرفته و جملات و عبارات منتخب به انضمام متن فارسي و آدرس در حوزه هاي منبعث از چارچوب نظري به عنوان روش يا پيش نياز درج گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد كه امام در دوران زعامت خود از نظامي جامع و چندوجهي براي جانشين پروري شايسته سالار بهره مي برده كه شامل شش مرحله آماده سازي، تعريف شايستگي ها، شايسته شناسي، شايسته پروري، شايسته گماري و ارزيابي بوده و بر اين اساس پيشنهادهايي براي اجراي اثربخش جانشين پروري در سازمان هاي اداري ارائه شده است.
NAHJ16401479673800