نظریه های سازمان و مدیریت

طرح درس

طرح درس تئوری ۰۰۱

نمونه سوال آزمون:

سوال تئوری

لینک دریافت دانشنامه برای ارائه های کلاسی:

 

درس گفتار فصل سوم: محیط سازمان

لینک دانلود: https://drive.google.com/file/d/1-vOA9BcZa3_EPWSaT8V1t5_j-0iuPBte/view?usp=sharing