تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

امروزه مطالعه شایستگی‌های کارکنان دانشی و کلیدی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقی در مدیریت منابع انسانی با هدف تشخیص دانش و مهارت‌های مورد نیاز ایشان است. هدف از این تحقیق، شناسایی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز افسران اداره آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه و ارائه الگویی در این زمینه است. تحقیق حاضر به لحاظ مخاطب شناسی کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تعدادی افسران شاغل در پلیس آگاهی ناجا در به تعداد ۱۸۷ نفر بودند که ۱۲۶ نفر از  آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ محقق ساخته؛ برای ﺣﺼﻮل روایی سازه، از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و برای بررسی روایی محتوی نیز از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss و PLS استفاده شد. ابعاد اصلی شایستگی افسران در ۴ بُعد دانش و آگاهی(۷ شاخص)، مهارت و توانایی(۷ شاخص)، ارزش ها و نگرش ها(۵ شاخص) و ویژگی های فردی(۵شاخص) شناسایی شد و مورد تایید قرار گرفت . نتایج تحلیل نیز گواه مطلوبیت و تناسب الگو است. به کارگیری مدل شایستگی به دست آمده در نظام های مختلف سیستم مدیریت منابع انسانی برای مثال در حوزه مبارزه با سرقت خودرو می تواند موجب افزایش اثربخشی اقدامات افسران در تامین امنیت و نیز کشف خودروهای مسروقه شود.

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا