تحول در سايه تدبير نگاهي به كتاب «مديريت تغيير»

تغيير، تحول، توسعه، بهسازي، نوآوري، بازآفريني و بازمهندسي و… واژگاني هستند كه در اين عصر پرتلاطم و ناپايدار فعاليت سازمان ها در محيط هاي پيچيده مرتب در متون تخصصي حوزه مديريت شنيده مي شوند. اگرچه اين واژگان، گاهي با تسامح در جايگاهي متفاوت از جايگاه معنايي و كاربردي خود به كار گرفته مي شوند اما طرح مكرر اين كليدواژه ها نشان از احساس نياز جدي سازمان هاي دولتي و خصوصي به الگوهايي براي تغيير در وضعيت موجود خود و حركت به سوي تعالي و استانداردهاي بالاي عملكردي دارد. كتاب «مديريت تغيير: نگاهي به نظام اداري ايران» در پاسخ به چنين نيازي و با رويكرد ويژه به تغيير و بهسازي بخش دولتي و نظام اداري كشور به قلم دكتر رضا نجف بيگي به رشته تحرير درآمده است. دكتر نجف بيگي متولد ۱۳۱۱ تهران بوده و تحصيلات دكتراي خود را در رشته مديريت تغيير در دانشگاه اوترخت هلند و دوره پيش دكتري را در رشته مديريت توسعه در موسسه علوم اجتماعي لاهه به پايان رسانده و سابقه تدريس در دانشگاه هاي تهران، آزاد اسلامي، روتردام هلند و تگزاس-دالاس امريكا را دارد و هم اكنون عضو هيات علمي گروه مديريت دولتي واحد علوم و تحقيقات تهران با مرتبه استادي است. مولف در مقدمه كتاب پس از اشاره به ضرورت تغيير در همه سازمان ها در سراسر جهان به عنصر مهم هوشياري و آمادگي در پذيرش و اداره تغيير اشاره مي كند و سازمان هاي كشور ما به ويژه سازمان هاي دولتي و اداري را از اين امر مستثنا نمي داند و مي افزايد: «سازمان هاي اداري-دولتي ايران، بروكراتيك، بسيار بزرگ و وسيع و خارج از معيارها و ملاك هايي هستند كه در بسياري از كشورهاي جهان وجود ندارند. بنابراين، تغيير و مديريت تغيير در اين سازمان ها از ضروريات جامعه ماست.»

كتاب در ۱۵ فصل به انضمام دو پيوست تدوين شده كه ۱۱ فصل آغازين به مباني نظري و اجرايي تغيير و تحول و مفاهيم مرتبط با آن مي پردازد و چهارفصل پاياني ضمن بيان الگوها و ضرورت هاي تغيير در بخش دولتي نگاهي تاريخي و آسيب شناسانه به تحول نظام اداري ايران دارد. دو پيوست كتاب نيز تجربه تحول نظام اداري در دو كشور مالزي و آفريقاي جنوبي را مورد بررسي و واكاوي قرار مي دهد.

تغيير عملا همسويي با محيط است و در عين حال جزئي از ماهيت انسان نيز به شمار مي رود. اما از نظر مديريت تغيير، حركت در جهت بهبود ساختار سازماني است. در روند تاريخي، مديريت تغيير حركت در جهت بهبود ساختار سازماني است. در روند تاريخي نيز، مديريت تغيير به روند يا ديدگاه مهندسي و سپس ديدگاه روانشناختي پرداخته و طي زمان، اين دو ديدگاه به هم نزديك شده اند. همچنين از دهه ۱۹۵۰ به بعد (يعني پس از پايان جنگ جهاني دوم و آرامش بعد از جنگ) به ترويج تفكرات جديد در علم مديريت ظاهر شد كه موجب دگرگوني در اداره صنايع و ارايه خدمات گرديد. تغيير مي تواند در محصولات و خدمات، ساختار و سيستم ها، فناوري، نگرش ها و ديدگاه ها و در نتيجه در الگوهاي رفتاري صورت پذيرد. ضمن آنكه نبايد از نقش محيط داخلي و خارجي و اثرات گوناگون آن بر سازمان ها و فرآيند تغيير نيز غافل شد.

مفهوم تحول و بهسازي نيز در فصول ديگري از كتاب مورد بررسي قرار گرفته است. بهسازي سازمان، كوششي برنامه ريزي شده از سوي مديريت ارشد سازمان با هدف بهبود در عملكرد آن است و هدف نهايي آن اين است كه ساختاري به محيط سازمان بدهد كه مديران و كاركنان بتوانند حداكثر مهارت و توانايي خود را در نيل به اهداف سازمان به كار برند.

تغيير و تحول در مديريت دولتي با تاكيد بر تاريخچه و ويژگي هاي تحول در نظام اداري ايران موضوع بخش ديگري از اين كتاب است. نويسنده تاريخ تحول نظام اداري و سازماني ايران را به پنج دوره به اين شرح تقسيم كرده است: دوره صفويه و برقراري نظام منظم و منسجم اداري؛ دوره قاجار و برقراري قانون اساسي و تشكيل مجلس و كوشش در زمينه اصلاحات اداري، از شروع حكومت رضاشاه پهلوي و ارايه اولين قانون استخدامي (۱۳۰۱) تا معرفي دومين قانون استخدامي (۱۳۴۵)؛ از زمان اجراي دومين قانون تا انقلاب اسلامي (۱۳۵۷) و در نهايت از انقلاب اسلامي تاكنون. مولف هدف از نگارش اين بخش را نگاهي اجمالي به تغييرات، علل موفقيت ها و ناكامي هاي مرتبط با نظام اداري ايران از زمان صفويه تاكنون عنوان كرده است. از ديد نويسنده «سابقه نظام اداري ايران به صورت علمي، از دوره صفويه شروع شده است اما در دوره قاجار، شاهد شروع تغييرات اساسي در زمينه هاي مختلف اداري و مالي كشور بوديم ولي به علل سياسي تداوم نيافت و از آن تاريخ به بعد، تا شروع سده ۱۳۰۰ شمسي و تدوين اولين قانون استخدامي كشوري در سال ۱۳۰۱، هيچ گاه فرصت و شرايط مناسبي براي بهبود مستمر در تحول نظام اداري ايران دست نداد.» (ص۱۶۵). در بخش دوم نيز اگرچه نويسنده تدوين دومين قانون استخدامي كشوري را اقدامي اساسي و موجب ساده سازي و بهبود روش هاي انجام كارها تلقي مي كند اما به خاطر ناهمگوني و بومي سازي نشدن چارچوب قانون كاربرد اثربخش آن را محل ترديد مي داند.

در بخش پاياني كتاب نيز، در تجربه از اصلاح نظام اداري در دو كشور در حال توسعه مالزي و آفريقاي جنوبي تشريح شده است. نويسنده هدف از ارايه مطالب اين پيوست را آشنايي با نقش دولت ها در جلب رضايت مشتري و مشتري مداري در بخش عمومي (مالزي) و تغيير برنامه ريزي شده (آفريقاي جنوبي) در راستاي دستيابي بيشتر به علوم و فناوري علوم و فناوري است.

به طور كلي، نويسنده كتاب مديريت تغيير كه خود سابقه طولاني مديريت در سطوح عالي نظام اداري، بانكي و آموزش عالي كشور را در كارنامه داشته و از نزديك ويژگي هاي نظام اداري كشورهاي توسعه يافته را نيز لمس كرده و مورد مطالعه قرار داده، توانسته با زباني گويا و قلمي روان و به دور از كژتابي هاي مرسوم برخي از كتب دانشگاهي رشته مديريت (كه عمدتا ناشي از ترجمه ناصحيح آثار خارجي است) مفهوم تغيير، تحول و بهسازي سازمان را به خوبي تشريح كرده و با ذكر مصاديقي از روند تاريخي و جاري نظام اداري ايران و تجارب دو كشور در حال توسعه نگرش مناسبي را براي مديران، كارشناسان و سياست گذاران دستگاه هاي اجرايي فراهم كند و لذا مطالعه اين كتاب به دانشجويان مديريت، مديران و كارشناسان حوزه هاي تحول و منابع انساني دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد مي شود.

 روزنامه اعتماد، شماره ۴۱۹۹ به تاريخ ۱۲/۷/۹۷، صفحه ۱۱ (كتاب)