خيابان شريعتي تصويري براي نسل انقلاب

براي نسل ما دهه شصتي ها، نام دكتر علي شريعتي بيش از هر چيز تداعي گر خياباني طولاني در پايتخت است كه از پيچ شميران در خيابان انقلاب تا ميدان قدس در شمال تهران ادامه دارد. اما مركز ثقل اين خيابان عمارتي است قديمي به نام حسينيه ارشاد. جايي كه به گواهي تاريخ شريعتي تاثيرگذارترين سخنراني هاي خود را در فاصله سال هاي ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ در آن ايراد مي كند و در نسل جوان آن روزگار كه مهم ترين مخاطبين و مستمعينش بودند، شوري نو مي آفريند. كتابخانه هاي كوچك و بزرگ جوانان آن نسل كه پدر و مادرهاي ما هستند معمولا اثر يا آثاري از دكتر شريعتي را در خود جاي داده بود و گاه هنوز هم به يادگار از آن دوران جاي داده است. كوير، فاطمه فاطمه است، پدر و مادر ما متهميم و… نام هايي است كه بر عطف كتاب ها در اين كتابخانه ها بارها به چشمم خورده است. اما بسياري از ماجراها پيرامون دكتر شريعتي از همان حسينيه ارشاد شروع مي شود. ساواك و دستگاه حاكم و برخي از روشنفكران روحانيت هر يك از موضعي او را تحت فشار قرار مي دهند و حملات و اقدامات و فتاوا عليه او صادر مي شود. حركت در خيابان شريعتي از حسينيه ارشاد به سمت جنوب، وقتي به تقاطع شهيد مطهري مي رسد، يادآور اختلاف نظرهاي شديد اين دو متفكر انقلابي چه در دوران همكاري در حسينيه ارشاد و چه بعد از آن حتي پس از انقلاب و فوت شريعتي است. شهيد مطهري با پيوستن به اردوگاه روحانيت مخالف شريعتي، معتقد است «صرف نظر از افكار نادرست وي و غرور و اشتباهاتش، ضربه جبران ناپذيري بر هماهنگي روحانيت و طبقه تحصيلكرده زد و آنها را نسبت به هم سخت بدبين كرد و احساسات جمعي از جوانان خام را عليه روحانيون برانگيخت». يا در نامه اي كه پس از انقلاب با امضاي مشترك وي و مرحوم مهندس بازرگان منتشر مي شود، مي نويسد:«ولي نظر به اينكه تحصيلات عاليه و فرهنگ او غربي بود و هنوز فرصت و مجال كافي نيافته بود در معارف اسلامي مطالعه وافي داشته باشد، تا آنجا كه گاهي از مسلمات قرآن، سنت، معارف و فقه اسلامي بي خبر مي ماند، هر چند با كوشش زياد به تدريج بر اطلاعات خود در اين زمينه مي افزود، در مسائل اسلامي- حتي در مسائل اصولي- دچار اشتباهات فراوان گرديده است كه سكوت در برابر آنها ناروا و نوعي كتمان حقيقت […] است».

ادامه مسير به سمت جنوب خيابان شريعتي در نهايت ما را به خيابان انقلاب اسلامي مي رساند كه البته اجل مهلت نداد تا دكتر ثمره تلاش هايش را در برانگيختن شور انقلابي در جوانان آن روزگار در سال ۱۳۵۷ ببيند.

اما ماجراي دكتر شريعتي با وجود گذشت بيش از ۳ دهه از رحلتش تمام نشده است. همانطور كه تردد روزانه هزاران نفر با وسايل و اهداف مختلف از اين خيابان همچنان ادامه دارد؛ گفت وگو و بحث و نقد پيرامون افكار و انديشه هاي وي در محافل مذهبي، حكومتي و روشنفكري نيز همچنان پابرجاست. روحانيوني كه به دلايل مختلف با آراء ديني و مذهبي وي زاويه دارند، روشنفكراني كه او را ايدئولوگ دين به شمار مي آورند و آنهايي كه نگاهش به مدرنيته را به نقد مي كشند همچنان بحث هاي خود را دنبال مي كنند. اما پرسش اينجاست كه نسبت نسل ما و نسل هاي بعد از ما با انديشه هاي شريعتي چيست؟ به نظر مي رسد كه نسل ما نه آن شيفتگي و پيروي پرشور و حرارت برخي از پدرانمان را به شريعتي دارد و نه ستيزه جويي برخي ديگر را تحت تاثير نظرات روحانيون آن زمان. از نسل ما آنهايي كه بيشتر اهل مطالعه و انديشه اند، تلاش مي كنند آثار شريعتي را در زمينه و زمانه خود بخوانند و قضاوت كنند چنانكه گاه در بزنگاه برخي از فعاليت هاي اصلاحي به آراء و انديشه هاي او نيز رجوع كرده اند. اگرچه برخي در ناكامي هاي ناشي از وضع كنوني زندگي و جامعه شان و مغفول ماندن و به كژراهه رفتن برخي از آرمان هاي انقلاب، شريعتي را نيز چون ديگر رهبران و مبلغين انقلاب مقصر مي دانند.

طرفه اينجاست كه براي گروهي از جوانان و نوجوانان نسل بعد از ما، متولدين دهه هاي دوم و سوم بعد از انقلاب، شريعتي نيز تبديل به يك سلبريتي فضاي مجازي و ابزاري براي جمع آوري لايك و فالوئر شده است. فروكاهيدن آثار و انديشه هاي شريعتي-كه با وجود موافقت يا مخالفت مان با او و افكارش نمي توان اثرگذاري آن را در مبارزات آن مقطع تاريخ ايران انكار كرد- به ميني مال هايي براي درج در پست هاي اينستاگرامي و فيس بوكي يا كانال هاي سرگرمي تلگرامي براي اندكي ژست روشنفكري و اهل فكر بودن كه تازه مطمئن نيستيم خيلي از آنها گفته هاي او باشد، بليه اي است كه در عصر كنوني با آن روبه روييم و البته منحصر و محدود به شريعتي هم نيست. پيامك هاي شوخي با شريعتي هم جنبه ديگري از اين ابتذال فرهنگي است. چنانكه پيش تر اشاره كردم، شريعتي و افكار و انديشه هايش تمام نشده اما بحث هاي جدي پيرامون او امروز فقط در محافل روشنفكري در جريان است و آنچه به كف جامعه به ويژه قشر جوان و نوجوان مي رسد همين ميني مال ها و شوخي هاست. شايد مشكل در اين است كه مثل خيلي پديده ها و افراد ديگر، تكليف با شريعتي هم روشن نيست. سال هاست بين ستايش و مذمت و حذف شريعتي از عرصه عمومي و تبليغ و ترويج يا كهنه و نخ نما نشان دادن آثار او براي نسل جوان معطل مانده ايم. شايد براي خيلي ها همين كه نامي از شريعتي بر خياباني از پايتخت و ديگر شهرها باقي مانده، كافي است ولو آنكه در مركز ثقلش يعني حسينيه ارشاد جريان فكري ديگري جولان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید