درس-گفتارهای اداره امور عمومی در اسلام

طرح درس اداره امور عمومی در اسلام

۹۹۲طرح درس اداره امور عمومی در اسلام

درس گفتار فصل اول اداره امور عمومی در اسلام:امکان پذیری علم دینی(مرور جلسه اول و بحث جلسه دوم)

بخش اول

لینک دانلود: https://drive.google.com/file/d/14JnXpFq-dBgYNZVMw5JxK1eUvAUbCCxL/view?usp=sharing

بخش دوم

لینک دانلود:https://drive.google.com/file/d/1fOkID3eJr_qATBD0LoSdZ7eVAhEgFv3j/view?usp=sharing

درس گفتار فصل دوم اداره امور عمومی در اسلام:مفهوم مدیریت اسلامی (جلسه سوم)

بخش اول

لینک دانلود:https://drive.google.com/file/d/1DmuyH8riGNuGc2jb98i-sNTvoZ-PKVeU/view?usp=sharing

بخش دوم

لینک دانلود: https://drive.google.com/file/d/1xMDpGftb7Z7o0Eq13jGudFzaeKdhQMA2/view?usp=sharing

درس گفتار فصل سوم اداره امور عمومی در اسلام:روش شناسی در مدیریت اسلامی (جلسه چهارم)

بخش اول

لینک دانلود:

بخش دوم

لینک دانلود:

درس گفتار فصل چهارم اداره امور عمومی در اسلام:روش شناسی در مدیریت اسلامی (جلسه پنجم)

بخش اول

لینک دانلود:

بخش دوم

لینک دانلود:

درس گفتار فصل پنجم اداره امور عمومی در اسلام: تصمیم گیری و خط مشی گذاری در اسلام (جلسه ششم)

بخش اول

لینک دانلود:

بخش دوم

لینک دانلود:

درس گفتار فصل ششم اداره امور عمومی در اسلام: شایستگی و جانشین پروری در قرآن و نهج البلاغه (جلسه هفتم)

بخش اول

لینک دانلود:

بخش دوم

لینک دانلود:

درس گفتار فصل هفتم اداره امور عمومی در اسلام: شایستگی حاکمان وکارگزاران در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

بخش اول- جلسه هشتم

لینک دانلود:

بخش دوم-جلسه نهم

لینک دانلود:

بخش سوم- جلسه نهم

لینک دانلود:

درس گفتار فصول هشتم و نهم اداره امور عمومی در اسلام: اخلاق و شایستگی های اخلاقی کارگزاران در مدیریت و حکومت اسلامی(جلسه دهم)

بخش اول

لینک دانلود:

بخش دوم

لینک دانلود:

درس گفتار فصل دهم اداره امور عمومی در اسلام: مدیریت جهادی (جلسه یازدهم)

لینک دانلود:

درس گفتار فصل یازدهم اداره امور عمومی در اسلام: توسعه و پیشرفت در اندیشه امام و رهبری

بخش اول- جلسه دوازدهم

لینک دانلود:

بخش دوم- جلسه سیزدهم

لینک دانلود: