رابطه دوره های آموزش وظیفه عمومی و توسعه مهارت های شخصیتی

اهداف: آموزش در نیروهای نظامی کشور اهمیت زیادی دارد و اثرات مختلفی بر توانمندی نیروهای وظیفه دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دوره های آموزشی عمومی بر مهارت های شخصیتی سربازان وظیفه تحت آموزش در یکی از مراکز آموزشی نظامی انجام شد.
روش ها: این مطالعه نیمه­تجربی روی ۲۳۰ نفر از سربازان تحت آموزش دوره اعزامی ابتدای اردیبهشت­ماه ۱۳۸۹ که از یکی از مراکز آموزشی نزاجا به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. داده­ها به صورت پیش­آزمون و پس­آزمون با پرسش­نامه محقق­ساخته براساس مدل ۵ عاملی شخصیت (با ایجاد تغییراتی در مدل) جمع­آوری شد. مهارت­های شخصیتی براساس ۷ مولفه تجربه فردی، اعتمادبه نفس، برنامه ریزی، نفوذ و کمال­طلبی، مهارت­های ارتباطی، روحیه کار تیمی و مسئولیت­پذیری عملیاتی شد. داده­ها به­کمک روش­های آماری توصیفی و آزمون T زوجی با نرم­افزار Minitab 15 تحلیل شد.
یافته ها: میانگین حاصل شده برای مهارت­های شخصیتی در پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی دار نشان داد (۰۰۰۱/۰= p ). مولفه نفوذ و کمال طلبی، بیشترین میزان تغییر در میانگین دو آزمون (%۸۳/۱۹) و مولفه روحیه کار تیمی، کمترین میزان تغییر (۴۳/۶%) را داشتند.
نتیجه گیری: دوره­های آموزشی وظیفه عمومی با معنی داری قابل قبول بر توسعه مهارت های شخصیتی سربازان تاثیرگذار است. میانگین سنی ۱/۲۵ سال برای نمونه آزمون، کوتاه بودن دوره آموزش و اکتساب برخی از این مهارت ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و سوابق کاری پیش از اعزام به خدمت، از مهم­ترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مولفه­ها در دو آزمون به شمار می رود.
MilMed Journal-v13n3p159

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا