رابطه دوره هاي آموزش وظيفه عمومي و توسعه مهارت هاي شخصيتي

اهداف: آموزش در نيروهاي نظامي كشور اهميت زيادي دارد و اثرات مختلفي بر توانمندي نيروهاي وظيفه دارد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير دوره هاي آموزشي عمومي بر مهارت هاي شخصيتي سربازان وظيفه تحت آموزش در يكي از مراكز آموزشي نظامي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه نيمه­تجربي روي ۲۳۰ نفر از سربازان تحت آموزش دوره اعزامي ابتداي ارديبهشت­ماه ۱۳۸۹ كه از يكي از مراكز آموزشي نزاجا به روش نمونه­گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام شد. داده­ها به صورت پيش­آزمون و پس­آزمون با پرسش­نامه محقق­ساخته براساس مدل ۵ عاملي شخصيت (با ايجاد تغييراتي در مدل) جمع­آوري شد. مهارت­هاي شخصيتي براساس ۷ مولفه تجربه فردي، اعتمادبه نفس، برنامه ريزي، نفوذ و كمال­طلبي، مهارت­هاي ارتباطي، روحيه كار تيمي و مسئوليت­پذيري عملياتي شد. داده­ها به­كمك روش­هاي آماري توصيفي و آزمون T زوجي با نرم­افزار Minitab 15 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين حاصل شده براي مهارت­هاي شخصيتي در پيش آزمون و پس آزمون اختلاف معني دار نشان داد (۰۰۰۱/۰= p ). مولفه نفوذ و كمال طلبي، بيشترين ميزان تغيير در ميانگين دو آزمون (%۸۳/۱۹) و مولفه روحيه كار تيمي، كمترين ميزان تغيير (۴۳/۶%) را داشتند.
نتيجه گيري: دوره­هاي آموزشي وظيفه عمومي با معني داري قابل قبول بر توسعه مهارت هاي شخصيتي سربازان تاثيرگذار است. ميانگين سني ۱/۲۵ سال براي نمونه آزمون، كوتاه بودن دوره آموزش و اكتساب برخي از اين مهارت ها در طول دوره تحصيلات دانشگاهي و سوابق كاري پيش از اعزام به خدمت، از مهم­ترين علل پايين بودن تغيير در ميانگين مولفه­ها در دو آزمون به شمار مي رود.
MilMed Journal-v13n3p159