رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان و عملكرد سازماني: نقش ميانجي مولفه هاي مديريت كيفيت جامع

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش ميانجي مولفه هاي مديريت كيفيت جامع در ارتباط بين رفتارهاي شهروندي و عملكرد سازماني در يكي از شركت هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام شده است كه از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي، از نظر روش گردآوري داده ها از نوع توصيفي- پيمايشي و همچنين به لحاظ زماني نيز جزو تحقيقات مقطعي است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه كاركنان شاغل در يكي از شركت هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با مدرك كارشناسي و بالاتر بوده كه در مجموع ۵۰۰ نفر بوده اند. از اين تعداد، ۲۱۷ نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه هاي تحقيق پاسخ دادند. اعتبار محتواي پرسشنامه تحقيق توسط خبرگان تاييد شده و ضريب پايايي با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه براي سوالات متغيرها به ترتيب، ۸۹۱/۰درصد براي رفتار شهروندي سازماني، ۹۳۱/۰ درصد براي مديريت كيفيت جامع و ۸۸۱/۰ درصد براي عملكرد سازماني به دست آمد. فرضيه هاي تحقيق، به كمك نرم افزار ليزرل و با تكنيك تحليل مسير مورد تحليل قرار گرفتند كه نتايج نشان دهنده تاثير معنادار رفتار شهروندي سازماني بر مولفه هاي مديريت كيفيت جامع (رهبري، مديريت كاركنان، توجه به مشتري، برنامه ريزي، مديريت فرايندها و اطلاعات و تجزيه و تحليل) و همچنين تاثير معنادار اين مولفه ها بر عملكرد سازماني است كه نشان دهنده نقش ميانجي مديريت كيفيت جامع در اين رابطه است. در نهايت بر اساس نتايج به دست آمده پيشنهادها و راه كارهايي به شركت مورد مطالعه و محققان بعدي ارائه شد.
entezami2