رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و عملکرد سازمانی: نقش میانجی مولفه های مدیریت کیفیت جامع

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش میانجی مولفه های مدیریت کیفیت جامع در ارتباط بین رفتارهای شهروندی و عملکرد سازمانی در یکی از شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شده است که از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همچنین به لحاظ زمانی نیز جزو تحقیقات مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در یکی از شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مدرک کارشناسی و بالاتر بوده که در مجموع ۵۰۰ نفر بوده اند. از این تعداد، ۲۱۷ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق توسط خبرگان تایید شده و ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای سوالات متغیرها به ترتیب، ۸۹۱/۰درصد برای رفتار شهروندی سازمانی، ۹۳۱/۰ درصد برای مدیریت کیفیت جامع و ۸۸۱/۰ درصد برای عملکرد سازمانی به دست آمد. فرضیه های تحقیق، به کمک نرم افزار لیزرل و با تکنیک تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار رفتار شهروندی سازمانی بر مولفه های مدیریت کیفیت جامع (رهبری، مدیریت کارکنان، توجه به مشتری، برنامه ریزی، مدیریت فرایندها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل) و همچنین تاثیر معنادار این مولفه ها بر عملکرد سازمانی است که نشان دهنده نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع در این رابطه است. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادها و راه کارهایی به شرکت مورد مطالعه و محققان بعدی ارائه شد.
entezami2

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا