رفتار سازمانی از منظر اسلام

طرح درس رفتار سازمانی از منظر اسلام

طرح درس رفتار سازمانی اسلامی ۹۹۱

درس گفتار جلسه دوم :انسان شناسی و جایگاه انسان در مکاتب مدیریت و اسلام

جلسه دوم

 

پاروپوینت جلسه سوم: سازمان توحیدی و سازمان اسوه

جلسه سوم

پاورپوینت جلسه چهارم: سازمان هادی و سازمان آخرت گرا

جلسه چهارم

پاورپوینت جلسه پنجم:سازمان عدل

جلسه پنجم

پاورپوینت جلسه ششم و هفتم: ارتباطات سازمانی از منظر اسلامی

جلسه ششم و هفتم

پاورپوینت جلسه هشتم و نهم: قدرت در سازمان از منظر اسلامی

جلسه هشتم و نهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا