رهیافتی فلسفی در مدیریت

فلسفه و مطالعات فلسفی، جزو عرصه های آموزشی و پژوهشی مغفول و مهجور در مطالعات سازمان و مدیریت است. اگرچه در لفظ، یکی از اهداف اصلی دوره های دکتری تربیت فیلسوف و مجتهد متخصص در این دوره هاست و در دوره های دکترای مدیریت نیز درسی با همین هدف و عنوان وجود دارد، اما نه دانشجویان و نه استادان گرایش چندانی به غور و تفحص در جنبه های فلسفی دانش سازمان و مدیریت ندارند و افزون بر آن، آثار و منابع علمی چشمگیری نیز خصوصا به زبان فارسی در این باب نوشته نشده که راهنمای دانشجویان و کمک حال استادان باشد. در این میان، دکتر ابوالفضل گایینی در زمره معدود دانشوران رشته مدیریت است که به طور جدی و عمیق در این عرصه وارد شده و آثار ارزنده ای نیز از خود به جای گذاشته است. دکتر گایینی متولد ۱۳۴۴ فارغ التحصیل دکترای مدیریت دولتی، طلبه سطح خارج و عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و پیش از این آثاری در قالب کتاب، مقاله و سخنرانی در حوزه فلسفه مدیریت خصوصا فلسفه اسلامی در مدیریت ارایه داده است.  کتاب «به سوی نظریه انسان سازمانی، مبتنی بر علم النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)» یکی از آثار این نویسنده است که در فصل اول کتاب، هدف از نگارش آن را کشف و استخراج چارچوب فکری انسان شناسی اسلامی با تکیه بر آرای حکمت متعالیه و بیان مفاهیم مهم و اصلی این کتاب در علم النفس و کشف تاثیرات و دلالت های آن بر دانش مدیریت و سازمان عنوان کرده است. نویسنده پس از اشاره به جایگاه انسان در عرصه علوم اجتماعی و ضرورت انسان شناسی، پیش فرض اصلی مطالعه خود را چنین بیان می کند که: «ادراکات بنیادین آدمی درباره انسان، هستی و معرفت بر چگونگی مدیریت سازمان ها و عامل های انسانی درون آنها تاثیرگذار است.» نویسنده پس از مرور دیدگاه های انسان شناسانه برخی مکاتب همچون اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی پرسش مهمی را مطرح می کند و آن این است که «آیا می توان انسانی با هویت دیگری تعریف کرد و براساس آن مدلی مکمل یا جایگزین برای علوم اجتماعی و طراحی سازمان و وظایف مدیریت پیشنهاد کرد؟» (ص۱۱). بدین ترتیب مساله اصلی نویسنده چنین بیان می گردد: «انسان شناسی حکمت متعالیه کدام است و نظریه برخاسته از آن انسان شناسی چه تاثیرات بالقوه ای را می تواند بر نظریه سازمان داشته باشد؟» (ص۱۶) برای پاسخ به این پرسش، فصل اول کتاب به مرور تعاریف و مفاهیم کلیدی و مبنایی در حوزه فلسفه، انسان شناسی، نفس و سازمان و مدیریت می پردازد. فصل دوم که مفصل ترین فصل این کتاب است با طرح مفاهیم اساسی انسان شناختی ملاصدرا در حکمت متعالیه آغاز می گردد. مساله اثبات وجود نفس در انسان، هویت نفس (حرکت جوهری و حسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس)، رابطه نفس و بدن (بدن را سایه نفس دانستن)، معرفی و دسته بندی های قوای نفس (نباتی، حیوانی و انسانی) به عنوان ابزار تدبیر بدن توسط نفس، مراتب وجودی (طبیعی، مثالی، عقلی و الهی) و ادراکی (احساس، تخیل، تعقل و وهم) نفس، اقسام فاعلیت نفس (مباحث جبر و قدرت و اختیار) از اهم این مباحث است. نویسنده سپس به سراغ نظریه اعتباریات می رود و پس از تشریح آن، از آن روزنی برای ورود به مساله سازمان و بعد اجتماعی نفس می یابد. وی معتقد است از آنجا که مدیریت و سازمان به عنوان علوم کاربردی شناخته می شوند و اعتباریات نیز همین خصیصه کاربردی را همراه دارد پس مشابهتی بین تلقی از این دو وجود دارد و مدیریت نیز یکی از مفاهیم اعتباری است که منشا جعل آن، تامین برخی نیازهای انسانی است. همچنین سازمان، شکلی اعتباری از ضرورت های کارکردی نهادهای اجتماعی است که برای پاسخ به آن ضرورت ها و نیازهای کارکردی جعل شده است. همچنین کارمند، مفهومی اعتباری است و از آن کارکردهایی مورد انتظار می باشد و مطابق نقش هایی که برای وی تعریف شده به نیازهای کارکردی پاسخ می دهد. از دید نویسنده انسان اعتبارساز، تحت تاثیر برداشت های خود از مقولاتی مانند هستی، معرفت و انسان دست به انشا و جعل مفاهیم اعتباری مانند سازمان می زند. نویسنده در ادامه تلاش می کند با الگوگیری از مراحل سیر نفس فردی و نفس جمعی، برای نفس سازمانی نیز هویت سازی کند. به تعبیر دیگر، سازمان را نیز به مثابه نفس تلقی نماید که در تناظر با مراحل هستی نفس، برای آن هستی هایی مفروض گردد. همچنین با طرح بحث نفس فردی و جمعی درپی آن است که آیا می توان تصوری از سازمان داشت که به مثابه نفس انسانی و برآیندی از نفس سازمانی افراد باشد؟ لذا با بهره گیری از رویکرد رفتار سازمانی و نحوه استناد رفتار به سازمان، چنین استنتاج می کند که می توان پس از فرض وجود نفس برای انسان در سطح فردی و جمعی، فرض وجود نفس سازمانی را هم متصور شد و آثاری را که بر آن دو، بار می شود بر نفس سازمانی نیز بار کرد (ص۱۱۸). درنهایت متناسب با مراتب سیر نفس از جمادی به نباتی، حیوانی، انسانی و نهایتا الهی مراتبی برای سیر نفس سازمانی از مادی به رشدیابنده، انطباق پذیر، ادراک کننده و عرفانی برمی شمارد. در فصل سوم نیز پس از مروری بر نظریه سیستم های بولدینگ، تلاش می کند با الهام از علم النفس فلسفی ملاصدرا، هر یک از مراحل سیر جوهری نفس فردی و سازمانی را با یکی از سطوح سیستم های بولدینگ مطابقت داده و نهایتا سازمان الهی را که با استعاره سازمان به مثابه آیت اللهی معرفی می شود متناظر با سطح نهم سیستم های بولدینگ (سیستم های ناشناخته) معرفی کند.

به هر روی، این کتاب از حیث ورود عمیق و عالمانه به اندیشه های فلسفی ملاصدرا و استنتاج های مدیریتی از این اندیشه ها اثری بدیع و ارزشمند به حساب می آید، ضمن آنکه در مسیری دشوار و به شدت انتزاعی توانسته است به پرسش آغازین تحقیق پاسخ گوید. در عین حال، نقدهایی چند نیز بر کتاب قابل ذکر است. زبان کتاب در برخی از بخش ها خصوصا در فصل دو برای خواننده رشته مدیریت (که احتمالا مخاطب اصلی کتاب است) تاحد زیادی غامض و غیرقابل درک می شود. در واقع نویسنده نتوانسته برخی مباحث پیچیده فلسفی را به زبانی قابل فهم برای خواننده ناآشنا با فلسفه صدرایی بیان کند و این باعث گسست خواننده از کتاب در مقاطع میانی آن خواهد شد. برخی عبارات و موارد خصوصا در فصل اول چندین بار و بدون ضرورت تکرار شده اند. در مواردی نیز ادعاهایی مطرح شده که نیاز به بحث و نقدی گسترده دارد و از حوصله این نوشتار خارج است. مثلا نویسنده در فصل اول و در بیان چرایی نگارش کتاب پس از مرور دیدگاه فیلسوفان غربی در باب انسان و رابطه نفس و بدن و طرح دو گرایش کلی در این باب (ثنویت جوهری و وحدت جوهری) با ذکر دلایلی مطالعه انسان در سطح فردی را خارج از حوزه مطالعه خود بیان می کند اما بلافاصله و در سطوری دیگر، در چرخشی عجیب محور بحث را علم النفس فلسفی ملاصدرا قرار می دهد که غالب آن نیز سطح فرد است و دلایلی برای این چرخش می آورد که چندان قانع کننده نیست. رویکرد نویسنده در این اثر از خرد به کلان و از فرد به سازمان و جامعه است و در فضای مباحث رفتاری رویکرد صحیحی به شمار می رود اما ادعای استنکاف وی از پرداختن به انسان در سطح فرد کمی عجیب به نظر می رسد. یا بحث اعتباری بودن سازمان و دانش مدیریت که مبنای جمع بندی نویسنده در فصل دوم است و در اینجا نیز بدان مختصرا اشاره شد. در فصل سوم نیز مدیریت را نه یک رشته علمی یا میان رشته ای بلکه شکل و قالب کاربردی نظریه های دیگر علوم خوانده شده است و نهایتا اینکه نظریه سازمان الهی و استعاره سازمان به عنوان آیت اللهی با گزاره هایی که برای تشریح آن ارایه شده، فارغ از آنکه به لحاظ نظری حائز توجه است اما در مقام عمل چه ظرفیت هایی برای تحقق و عینیت دارد؟ با این همه، کتاب «انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی» اثر دکتر ابوالفضل گایینی که چاپ نخست آن در تابستان ۱۳۹۸ به همت انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بازار نشر عرضه شده است، اثری پژوهشی و غنی است که به حوزه مهجور فلسفه مدیریت پرداخته و مطالعه آن می تواند برای استادان و دانشجویان دکتری رشته مدیریت، مفید و زمینه ساز اندیشه و بحث های جدی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا