دوره های آموزشی

شما در اینجا می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را پیرامون دوره های آموزشی بدست آورید

دوره آموزشی مدیریت دانش مدیران دولت

برگزاری دوره ارتباطات سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

برگزاری کارگاه آموزشی ارائه اثربخش

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت تعارض، جانشین پروری و مدیریت استعداد

برگزاری کارگاه کار گروهی و تیم سازی

کارگاه آموزشی کار گروهی و تیم سازی توسط دکتر محمد ذاکری در صنایع شهید زین […]

بیشتر بدانید