پایان نامه ها

دوره
کارشناسی ارشد
کارشناسی

عنوان
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور
جستاری در پیوند موسیقی و ارتعاشات مکانیکی

استاد راهنما
دکتر کرم اله دانش فرد
مهندس حسین پورخادم نمین

استاد مشاور
دکتر حمیدرضا سعیدنیا

استاد داور
دکتر حسین وظیفه دوست
دکتر حسن کیهانی

تاریخ دفاع
۸۸.۴.۳۰
۸۵.۴.۳۰

نمره
۱۹.۵
۱۹

سوابق پژوهشی

کتب

 •  

  ۱)نگارش کتاب «مدیریت دانش، مبانی، فرایندها و کارکردها» با همکاری دکتر کرم اله دانش فرد(به چاپ رسیده توسط انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی-بهار ۱۳۹۰)

  ۲) نگارش کتاب «تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی» با همکاری دکتر محسن محمدیان ساروی(به چاپ رسیده توسط انتشارات نیاز دانش-بهار ۱۳۹۲)

  ۳) نگارش کتاب «مدیریت خدمات پس از فروش» با همکاری مهندس سید صابر امامی (به چاپ رسیده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی- زمستان ۱۳۹۲)

  ۴)ترجمه کتاب «مربی گری مثبت» نوشته مت درایور با همکاری دکتر اسماعیل اسدی(به چاپ رسیده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی- تابستان ۱۳۹۳)

  ۵)تالیف کتاب «شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری» با همکاری دکتر اسماعیل اسدی(به چاپ رسیده توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی- پاییز ۱۳۹۶)

مقالات علمی پژوهشی

 

۱) مقاله«بررسی تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور» مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی-پژوهشی بصیرت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، شماره۴۵، بهار۱۳۸۹)

۲) مقاله «بررسی تاثیر دوره های آموزش وظیفه عمومی بر توسعه مهارت های شخصیتی سربازان تحت آموزش نزاجا» ، پذیرفته شده و در نوبت چاپ در فصلنامه علمی-پژوهشی طب نظامی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، شماره۳۳، پاییز۱۳۹۰)

۳) مقاله«بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت سرمایه انسانی شرکت های مهندسین مشاور » مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته ای مدیریت دانش راهبردی (دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره۷، تابستان ۱۳۹۱)

۴) مقاله «بررسی تاثیر دوره های آموزش وظیفه عمومی بر توانمندسازی روانشناختی سربازان تحت آموزش نزاجا» ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی (دانشگاه افسری امام علی(ع)، شماره۴۵، ۱۳۹۱)

۵) مقاله « بررسی عوامل موثر بر دستیابی شهرداری به منابع درآمدی پایدار با تاکید بر نقش شورای اسلامی شهر: مورد مطالعه شهرداری فیروزکوه» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت شهری(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،شماره۱۱،پاییز۱۳۹۱)

۶)مقاله « تاثیر آموزش های دوره مقدماتی رسته  ای بر توانمندسازی روانشناختی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نظامی، (دانشگاه افسری امام علی(ع)،شماره۵۰، تابستان ۱۳۹۲)

۷)مقاله « بررسی تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی، مورد مطالعه: دانشگاه هوایی شهید ستاری» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی (دانشگاه افسری امام علی(ع)،شماره۵۱، پاییز ۱۳۹۲)

۸) مقاله« تبیین الگویی برای کنترل و نظارت بر نظام اداری» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی – پژوهشی رسالت مدیریت دولتی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،شماره۴، زمستان ۱۳۹۰)

۹) مقاله «بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت سرمایه مشتری شرکت های مهندسین مشاور » مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، پذیرفته شده و در نوبت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگر(دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،۱۳۹۳)

۱۰)مقاله « بررسی جایگاه و تاثیر مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد(مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۹۳)

۱۱) مقاله «آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران در سازمان های دولتی ایران» ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی رسالت مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،۱۳۹۳)

۱۲) مقاله «تبیین مدل جانشین پروری مدیران با بهره گیری از داستان خلیفه اللهی آدم(ع) بر اساس اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی» ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی (دانشگاه جامع امام حسین(ع)،۱۳۹۴)

۱۳) مقاله « بررسی همسویی ارزش های اخلاقی و ارتباطات سازمانی (مورد مطالعه : شرکت ارتباطات زیرساخت)» ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اخلاقی (دانشگاه قم،۱۳۹۵)

۱۴) مقاله «بررسی ماموریت ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری» ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی (۱۳۹۵)

۱۵) مقاله «تبیین الگوی جانشین پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج البلاغه » ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه (دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۵)

۱۶) مقاله «مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب » ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی (مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۹۶)

۱۷) مقاله «بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت استرس بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی» ، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی نظامی (دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ۱۳۹۶)

۱۸) مقاله «بررسی کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه» ، در نوبت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی رسالت مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۶)

۱۹) مقاله «تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای چابکی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی)» ، در نوبت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی (دانشگاه افسری امام علی(ع)، ۱۳۹۶)

۲۰) Designing a Measure for Coach-Coachee relationships in University: An Islamic Doctrine Perspective Case Study: University of Applied Science and Technology Branch of Qotb-e-Ravandi” , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2016 ,V6(5)

مقالات علمی ترویجی 

۱)مقاله«بررسی تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور» مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی-ترویجی راهبرد یاس (شماره ۱۹، پاییز۱۳۸۸)

۲) مقاله«مدیریت دانش، کلید گسترش مرزهای دانش» مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی-ترویجی رهیافت (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،شماره۴۴، پاییز۱۳۸۸)

۳)مقاله« ارتقای CRM و مشتری محوری با رویکرد به فرهنگ سازمانی»، به چاپ رسیده در فصلنامه علمی رسیده در فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت و توسعه (تابستان۱۳۹۱)

۴) مقاله «الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن » به چاپ رسیده در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی(دانشگاه هوایی شهیدستاری،۱۳۹۳)

۵) مقاله «رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و عملکرد سازمانی: نقش میانجی مولفه های مدیریت کیفیت جامع » به چاپ رسیده در فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی(دانشگاه علوم انتظامی ،۱۳۹۳)

۶)مقاله« بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت بر مهارت رهبری تحولات مثبت کارکنان یک مرکز تحقیقات دفاعی» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی(دانشگاه علوم انتظامی ،۱۳۹۲)

۷)مقاله« ارائه الگوی ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر نقش متغیرهای جمعیت شناختی» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی ترویجی نامه آموزش عالی (سازمان سنجش آموزش کشور ،۱۳۹۶)

۸)مقاله« نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)» به چاپ رسیده در فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون نظامی (دانشکده فرماندهی و ستاد آجا ،۱۳۹۶)

۹)مقاله« بررسی وضعیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی ف آموزشهای هوایی شهید خضرایی و تأثیر آن بر بهره وری آموزشی» در نوبت چاپ در فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون نظامی (دانشکده فرماندهی و ستاد آجا ،۱۳۹۶)

 

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی

 

۱)مقاله «ارتباطات حمایتی در تفکر مولانا» پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی در کنگره بین المللی سال جهانی بزرگداشت مولانا توسط موسسه علمی-پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، آبان ۱۳۸۶

۲)مقاله«مدیریت دانش در توسعه شهری، مطالعه موردی شهرداری منطقه ۷ تهران» ، پذیرفته شده در اولین کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های شهری جهت چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس، تهران، سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، اردیبهشت۱۳۸۶

۳)مقاله« مدیریت دانش پنهان، رویکردی نوین در حفظ میراث فرهنگی و هنری» پذیرفته شده در همایش ملی احیای گنجینه های از یاد رفته هنری و به چاپ رسیده در مجموعه مقالات همایش(فرهنگستان هنر-۱۳۸۹)

۴) مقاله« » پذیرفته شده برای ارائه پوستری در همایش ملی نظارت همگانی شهرداری تهران(پاییز۱۳۸۹، دانشگاه شهید بهشتی)

۵) مقاله«حمایت از کار ایرانی با رویکرد به توسعه صنعت گردشگری: مورد مطالعه شهرستان فیروزکوه» پذیرفته شده برای ارائه شفاهی در دومین همایش راهکارهای توسعه شهرستان فیروزکوه (زمستان ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)

۶) مقاله«نقش فرهنگ سازمانی در خدمات پس از فروش و ارتباط بامشتری» سخنرانی در پنجمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه گارانتی و خدمات پس از فروش(بهار ۱۳۹۲، تهران، فرهنگسرای رسانه)

۷) مقاله«مدیریت دانش مشتری، رویکردی بر اقتصاد مقاومتی» سخنرانی در ششمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه گارانتی و خدمات پس از فروش(بهار ۱۳۹۳، تهران، دانشگاه شهید بهشتی)

۸) مقاله«بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت سرمایه مشتری در شرکت های مهندسین مشاور» سخنرانی در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (زمستان ۱۳۹۴، تهران، کتابخانه ملی)

۹) مقاله « بهره گیری از ابزار نظارت همگانی در مدیریت دانش(موردکاوی شهرداری تهران)» ارائه مجازی در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (زمستان ۱۳۹۵، تهران، کتابخانه ملی)

 

مقالات ارائه شده در مجلات تخصصی و سایر همایش ها

۱)مقاله«بررسی تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی » مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، به چاپ رسیده در فصلنامه تخصصی مهندس مشاور، ارگان جامعه مهندسان مشاور ایران(شماره۴۴، تابستان ۱۳۸۸)

۲) مقاله« نوآوری، ابزار موفقیت در دستیابی به مزیت رقابتی،موردکاوی صنعت تهویه مطبوع»، به چاپ رسیده در فصلنامه تخصصی مهندس مشاور، ارگان جامعه مهندسان مشاور ایران(شماره۵۳، پاییز۱۳۹۰)

۳) مقاله« دانش مشتری، مرواریدی در صدف»، به چاپ رسیده در ماهنامه تخصصی خدمات پس از فروش، (شماره۹، اسفند۱۳۹۲)

۴)مقاله«جایگاه سیر و سیاحت در فرهنگ اسلامی و ادب ایرانی» پذیرفته شده در بخش پژوهشی اولین جشنواره دانشجویی هدفمندی و بهینه سازی اردوهای دانشجویی منطقه ۳ کشور، جهت ارائه شفاهی در مراسم افتتاحیه، دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۳۸۴

۵)ترجمه« ریتم های موسیقی در دینامیک فعالیت قلب» پذیرفته شده در بخش پژوهشی پنجمین جشنواره موسیقی دانشجویان کشور، جهت ارائه شفاهی به صورت ورک شاپ و برنده لوح تقدیر جشنواره

۶)نگارش مقالات متعدد در حوزه های موسیقی و ادبیات و عرفان اسلامی در نشریه ارغنون و سایر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

طرح ها و مطالعات 

۱)مشاور و همکار در طرح « استقرار سیستم مدیریت دانش» با همکاری مهندس احمد روحانی در یکی از صنایع دفاعی کشور(۱۳۹۴ تاکنون)

۲) مشاور و همکار در طرح های « استقرار سیستم مدیریت دانش»، «تعیین اولویت های سرمایه گذاری در استان قزوین»،«بازمهندسی سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی» با همکاری مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در شرکت توزیع برق استان قزوین(۱۳۹۶)

۳)اجرای پروژه پژوهشی «بررسی تاثیر دوره های آموزشی وظیفه عمومی بر توسعه مهارت های شخصیتی سربازان» با همکاری دکتر کرم اله دانش فرد در مرکز آموزشی شهدای وظیفه ۰۱ نیروی زمینی ارتش(با دو مرحله تست میدانی با حجم نمونه هرکدام ۲۳۰ نفر)

۴) اجرای طرح تحول سازمانی در حوزه های منابع انسانی و تشکیلات و روش ها شامل استقرار نظام مدیریت منابع انسانی و بازطراحی و مستندسازی فرایندهای ناقص و ساختارسازمانی در شرکت تجارت الکترونیک پایگان

۵)تهیه و تدوین طرح ارزیابی درون و برون سازمانی برند ویژه دومین جشنواره انتخاب صد برند برتر و مشارکت در تدوین طرح جامع تدوین و توسعه برند اپراتور سوم تلفن همراه

۶)همکاری در پرو‍ژه «ارزشیابی برندهای لوازم خانگی در بازار ایران»(مطالعه روی دو برند خارجی)، در حال انجام مراحل نهایی انالیز اماری و ارسال به مجلات معتبر علمی

۷) طرح پژوهشی استخر بیکران(Endless Pool) ، همکاری به عنوان مشاور مهندسی تاسیسات مکانیکی و صاحب امتیاز طرح(به نمایندگی از شرکت)، پذیرفته شده در پارک علم و فناوری شاهرود

حضور در کنفرانس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی

 • شرکت در اولین کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های شهری و کارگاه های برگزار شده در این کنفرانس به شرح زیر:
  • مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی به مدت چهار ساعت در تاریخ۸۶.۲.۲۶ با تدریس دکتر داود رضا عرب
  • مستند سازی مدیریتی پروژه ها به مدت چهار ساعت در تاریخ ۸۶.۲.۲۶ با تدریس مهندس قربانیان
  • گشایش اعتبارات اسنادی(LC) و ضمانتنامه های بانکی به مدت چهار ساعت در تاریخ ۸۶.۲.۲۷ باتدریس مهندس ضرابی
  • تامین مالی در پروژه ها(Finance) به مدت چهار ساعت در تاریخ ۸۶.۲.۲۷ با تدریس دکتر نراقی
 • شرکت در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی و کارگاه های آموزشی اجرای پرو‍ژه تحقیقات بازاریابی(مدرس دکتر هرمز مهرانی)(تهران-دانشگاه شهید بهشتی-بهمن ماه ۱۳۸۸)
 • شرکت در اولین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات (تهران-هتل المپیک-دی ماه ۱۳۸۸)
 • شرکت در کنگره بین المللی سال جهانی بزرگداشت مولانا و پانل های تخصصی مولانا و داستان نویسی، مولانا و جهان معاصر(تهران- سالن اجلاس سران- آبان ماه ۱۳۸۶)
 • شرکت در همایش ملی نظارت همگانی راهبردها و کارکردها و شرکت در پانل فناوری و نظارت همگانی
 • شرکت در سمینار علمی و کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک(مدرس دکتر مرتضی موسی خانی) (تهران- واحد علوم و تحقیقات، خردادماه ۱۳۹۱)
 • شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل آماری به روش مدل معادلات ساختاری(مدرس دکتر فرهاد غفاری) (تهران، واحد علوم و تحقیقات، اردیبهشت ۱۳۸۹)

آشنایی با زبان خارجی و نرم افزار

 • آشنایی با زبان انگلیسی: روان در درک مطلب و مکالمه قبولی در آزمون تافل دکتری دانشگاه تهران با نمره ۷۶ از ۱۰۰(دی ماه۱۳۸۹)
  مطالعه زبان انگلیسی تا سطح FCE از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
 • آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک:Carrier(HAP),Auto Cad, Solid Works, Ansys, Matlab, Duct Size, Key Pipe,
 • آشنایی با نرم افزارهای آماری:Spss و minitab در حد مقدماتی
 • آشنایی با نرم افزارهای عمومی:Ms Office, Photoshop, Corel Draw,…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا