طرح درس دانشجویان مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران

طرح دروس برنامه ریزی نیروی انسانی و روش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در این بخش قابل دریافت است.

hrp طرح درس برنامه ریزی نیروی انسانی

research method طرح درس روش تحقیق