طرح درس و منابع تئوری های پیشرفته مدیریت دانشجویان دکتری