عوامل موثر بر دستيابي دولت هاي محلي به منابع درآمدي پايدار (مورد مطالعه: شهرداري فيروزکوه)

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مديريت شهري نيازمند يک نظام پايدار درآمدي است تا از طريق آن بتواند به وظايف ذاتي خود عمل کند. اداره ي مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدايت پروژه هاي عمراني مستلزم دستيابي به درآمدي پايدار است. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر دستيابي حکومت هاي محلي و شهرداري شهرهاي کوچک به منابع درآمدي پايدار انجام شده است.
روش پژوهش: بدين منظور صورت هاي مالي شهرداري فيروزکوه از سال ۱۳۸۱-۱۳۹۰ که بر اساس الگوي هفت طبقه اي مبتني بر ماده ۲۹ آيين نامه مالي شهرداري ها تنظيم شده است و ضمن انجام مصاحبه با اعضاي شوراي اسلامي شهر و مديران شهرداري مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد درآمدهاي شهرداري فيروزکوه در اين دوره ده ساله عمدتا مبتني بر درآمدهاي ناپايدار ناشي از عوارض ساختماني (بين ۲۰ تا ۴۰ درصد) بوده و اين درآمدها اساسا متاثر از سياست هاي دولت در حوزه مسکن و رکود و رونق بازار مسکن بوده و شوراي اسلامي شهر در اين حوزه با بررسي و تغيير تعرفه هاي عوارض ساخت و ساز و ماده ۱۰۰ بر اين درآمدها تاثير داشته است.
نتيجه گيري: شهرداري فيروزکوه در پايدارسازي منابع درآمدي خود چندان موفق نبوده و مي تواند با همکاري شوراي اسلامي شهر سياست هايي را در راستاي دستيابي به منابع درآمدي پايدارتر مانند جذب سرمايه گذاري و تامين مالي، توسعه صنايع خصوصا صنعت گردشگري و ساير فعاليت هاي خدماتي تدوين و اجرا نمايد.