مدیریت توسعه جهانی

طرح درس مدیریت توسعه جهانی

طرح درس مدیریت توسعه جهانی

جلسه اول: مروری بر مفهوم توسعه و مفاهیم مرتبط

فایل پاورپوینت: توسعه- جلسه اول

جلسه دوم: مکاتب کلاسیک توسعه

فایل پاورپوینت:توسعه-جلسه دوم

لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/1xCWSXC6fWKincORmKo4E-8r71O96iKT1/view?usp=sharing

جلسه سوم- مکاتب نوین توسعه

فایل پاورپوینت: توسعه جلسه سوم

لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/12AImyDcyReuhhmPUhIjxfaejJONFeU-t/view?usp=sharing

جلسه چهارم- نظریه پردازان نسل اول توسعه

فایل پاورپوینت: توسعه-جلسه چهارم

لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/1bRc3AnADpeSN9lkdMjwfD4SLcas8dBK2/view?usp=sharing

جلسه پنجم: نظریه پردازان نسل دوم توسعه

فایل پاورپوینت: توسعه-جلسه پنجم

لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/1woOpeyplxpPmgnpegV3AdpqJ6Ip7-bkg/view?usp=sharing

جلسه ششم: نظریه پردازان نسل متاخر توسعه

فایل پاورپوینت: توسعه-جلسه ششم

لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/1woOpeyplxpPmgnpegV3AdpqJ6Ip7-bkg/view?usp=sharing

جلسه هفتم: جهانی شدن

فایل پاورپوینت:توسعه-جلسه هفتم

لینک دریافت درسگفتار:

جلسه هشتم: نظریه های جهانی شدن

فایل پاورپوینت: توسعه-جلسه هشتم

لینک دریافت درسگفتار:

جلسه دهم: آثار و تبعات جهانی شدن

فایل پاورپوینت:توسعه-جلسه دهم

لینک دریافت درسگفتار:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا