مطالعه تطبيقي راهبردهاي كلان انرژي در ايران و كشورهاي منتخب

تدوين راهبردهاي كلان انرژي كشور، چراغ راهي براي تدوين اهداف كليه زير بخش ها و برنامه هاي بلندمدت انرژي است و انجام مطالعات تطبيقي در جهت بررسي تجارب ديگر كشورها مي تواند در اين امر تاثيرگذار باشد. هدف اين مقاله ارائه نتايجي راهبردي جهت استفاده در تدوين راهبردهاي كلان انرژي كشور با توجه به مطالعات تطبيقي بخش انرژي كشورهاي هم تراز و كشورهاي توسعه يافته و مقايسه نقاط قوت و ضعف آن ها با بخش انرژي ايران است. اين پژوهش با استراتژي كيفي به لحاظ هدف توصيفي، به لحاظ روش كتابخانه اي و مبتني بر تحليل اسناد و مدارك و با رويكرد تحقيقات توسعه اي انجام شده است. كشورهاي روسيه، هند، برزيل و نروژ براي انجام مطالعه تطبيقي با توجه به شاخص شدت انرژي، انتخاب شد و مطالعات تفصيلي اين كشورها با توجه به معيارهاي سياست هاي كلان انرژي، امنيت انرژي، ژئوپليتيك انرژي و برنامه هاي زيست محيطي، انجام پذيرفت. با توجه به نتايج مطالعه تطبيقي و تجارب كشورهاي موردبررسي و با ملاحظه ظرفيت ها و محدوديت هاي موجود، پيشنهادهايي جهت تدوين راهبردهاي انرژي در كشور ارائه شده است.

کليدواژگان: سياست هاي انرژي، مطالعه تطبيقي، امنيت انرژي، ژئوپليتيك، محيط زيست
tatbighi-energy