نقش سرمايه اجتماعي مديران در ايجاد تحول سازماني (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا)

اين تحقيق با هدف شناسايي ميزان تاثير سرمايه اجتماعي مديران بر تحول سازماني در قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) انجام پذيرفته است. به همين منظور، سرمايه اجتماعي به سه بعد ساختاري، رابطه اي و شناختي تقسيم و رابطه آن با تحول سازماني بررسي شد. اين تحقيق بر مبناي هدف كاربردي بوده و بر مبناي روش تحقيق از نوع همبستگي مي باشد كه با روش پيمايشي داده هاي لازم جمع آوري گرديدند. جامعه آماري تحقيق، كاركنان ستاد قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا بوده و جهت نمونه گيري از شيوه نمونه گيري تصادفي استفاده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران، ۷۲ نفر تعيين گرديد. داده هاي لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آزمون هاي همبستگي اسپيرمن و رگرسيون تجزيه و تحليل گرديد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه يك رابطه خطي و مستقيم بين سرمايه اجتماعي و همه ابعاد و مولفه هاي تشكيل دهنده آن با تحول سازماني وجود داشته و هر سه بعد ساختاري، رابطه اي و شناختي اين سرمايه، بر تحول سازماني تاثيرگذار مي باشند.

کليدواژگان: تحول سازماني، سرمايه اجتماعي، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا
QJMST_Volume 12_Issue 37_Pages 25-46