نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی

امروزه با توجه به چالش‌هایی که سازمانها با آن مواجه هستند، ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت می‌باشد؛ هدف اصلی این تحقیق، نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی شرکت بیمه آسیا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۲۰ نفر از مدیران و کارکنان بیمه آسیا تشکیل می‌دهند که ۲۹۲ نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. پایایی سوال‌ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار spss و smartpls3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به جز تاثیر شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی دیگر فرضیات مورد تأیید قرار گرفت. متغیر میانجی دلبستگی شغلی نقش کامل و معناداری در تاثیر شادی در محیط کار بر جذابیت سازمانی دارد. به عبارت دیگر متغیر مستقل شادی و نشاط در محیط کار زمانی بر جذابیت سازمانی تأثیر دارد که متغیر میانجی دلبستگی شغلی وجود داشته باشد.

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا