اگر پروپوزال دانشجویی تصویب شده باشد و کد دریافت کرده باشد ایا میتواند دوباره مشاور دوم انتخاب کند یا نه؟ مراحل اینکار چگونه است؟ایا دوباره کد پروپوزال عوض می شود؟یا نه؟ ایا امکان دفاع بعد از تایی مشاور دوم به ۶ ماه بعد موکول میشود یا نه؟

انتخاب مشاور دوم بعد از تصويب پروپزال امكان پذير نيست.