الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین اقدامات مدیریتی است و می تواند در مدیریت عملکرد، بالا بردن انگیزه کارکنان، بهبود ارتباطات و تشخیص مشکلات کمک شایانی نماید. هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوی ارزیابی عملکرد جامع و متناسب با فعالیت های دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن است. جامعه آماری این تحقیق در فاز طراحی مدل شامل خبرگان حوزه های نظامی، دانشگاهی و دانشجویان سال آخر رشته مدیریت آشنا به فرآیند آموزش دانشگاه بودند که به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین در فاز آزمون مدل از ۳۵ نفر از مجریان امور آموزشی دانشگاه به عنوان جامعه آماری استفاده شد که با توجه به تعداد محدود آنان امکان بررسی نظرات همه وجود داشت لذا نمونه گیری انجام نشد. برای تدوین این مدل، معیارها و شاخص های چهار حوزه کلیدی مدل کارت امتیازی متوازن (معیارهای مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد) از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد نظرسنجی قرار گرفت. تحلیل داده های به دست آمده به روش تحلیل تم انجام شد. بر این اساس مولفه های اصلی مدل عبارتند از: وضعیت بودجه، امکانات و تسهیلات آموزشی، رضایت دانشجویان، شهرت و اعتبار دانشگاه، رضایت یگان های اجرایی، ظرفیت و خدمات، وضعیت کارکنان، استانداردسازی، ارزیابی عملکرد، تکنولوژی آموزشی، توانمندسازی کارکنان، وضعیت اساتید، وضعیت فناوری اطلاعات، وضعیت برنامه ریزی استراتژیک و نوآوری. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان دهنده تایید مدل احصا شده از سوی مجریان آموزش است. بهره گیری از مولفه ها و شاخص های احصا شده در این تحقیق در فرآیند ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه می تواند ضمن افزایش عینیت و دقت نتایج، منجر به غنای بیشتر فرآیند آموزش و بهبود قابل توجه عملکرد آموزشی دانشگاه گردد.
amalkard bsc

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا