الگوي ارزيابي عملكرد دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري بر اساس تكنيك كارت امتيازي متوازن

ارزيابي عملكرد يكي از مهم ترين اقدامات مديريتي است و مي تواند در مديريت عملكرد، بالا بردن انگيزه كاركنان، بهبود ارتباطات و تشخيص مشكلات كمك شاياني نمايد. هدف اين مقاله طراحي و ارائه الگوي ارزيابي عملكرد جامع و متناسب با فعاليت هاي دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيد ستاري بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن است. جامعه آماري اين تحقيق در فاز طراحي مدل شامل خبرگان حوزه هاي نظامي، دانشگاهي و دانشجويان سال آخر رشته مديريت آشنا به فرآيند آموزش دانشگاه بودند كه به روش قضاوتي و گلوله برفي انتخاب شدند. همچنين در فاز آزمون مدل از ۳۵ نفر از مجريان امور آموزشي دانشگاه به عنوان جامعه آماري استفاده شد كه با توجه به تعداد محدود آنان امكان بررسي نظرات همه وجود داشت لذا نمونه گيري انجام نشد. براي تدوين اين مدل، معيارها و شاخص هاي چهار حوزه كليدي مدل كارت امتيازي متوازن (معيارهاي مالي، مشتريان، فرايندهاي داخلي، يادگيري و رشد) از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته مورد نظرسنجي قرار گرفت. تحليل داده هاي به دست آمده به روش تحليل تم انجام شد. بر اين اساس مولفه هاي اصلي مدل عبارتند از: وضعيت بودجه، امكانات و تسهيلات آموزشي، رضايت دانشجويان، شهرت و اعتبار دانشگاه، رضايت يگان هاي اجرايي، ظرفيت و خدمات، وضعيت كاركنان، استانداردسازي، ارزيابي عملكرد، تكنولوژي آموزشي، توانمندسازي كاركنان، وضعيت اساتيد، وضعيت فناوري اطلاعات، وضعيت برنامه ريزي استراتژيك و نوآوري. نتايج آزمون تي تك نمونه اي نشان دهنده تاييد مدل احصا شده از سوي مجريان آموزش است. بهره گيري از مولفه ها و شاخص هاي احصا شده در اين تحقيق در فرآيند ارزيابي عملكرد آموزشي دانشگاه مي تواند ضمن افزايش عينيت و دقت نتايج، منجر به غناي بيشتر فرآيند آموزش و بهبود قابل توجه عملكرد آموزشي دانشگاه گردد.
amalkard bsc