بررسی تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی

جریان مناسب و پویای نوآوری در حیات جهان بسیار متغیر و پر تلاطم امروز ما نیازمند ابتکار، خلاقیت و نوآوری است. کارگیری الگوی پیترز و سازمان ها، مبتنی بر مجموعه ی متعددی از عوامل، از جمله «فرهنگ سازمانی» است. در این مقاله با به کارگیری الگوی پیترز و واترمن، تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی، بر نوآوری سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ مخاطب شناسی کاربردی و به لحاظ روش میدانی است و با توجه به ماهیت غیر دقیق و غیرقطعی فرهنگ سازمان، منطق فازی برای ارزیابی شاخص های آن انتخاب شده است. به منظور ایجاد پایگاه دانش و فازی سازی متغیرها، سیستم خبره ای متشکل از دیدگاه های ۱۳ صاحب نظر مدیریتی تشکیل گردید. جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران آموزشی و پژوهشی دانشکده های یک دانشگاه نظامی و ابزار سنجش پرسشنامه بوده است. مطابق الگو، ۸ متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و ۲۳ عنصر زیرمجموعه ی متغیرهای اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از فازی سازی و به کمک پایگاه دانش، وضع مطلوب متغیرها تعیین و سپس با فازی زدایی پرسشنامه های تکمیل شده، وضعیت موجود شاخص های فرهنگ سازمانی و نوآوری مشخص و در نهایت میزان شکاف بین دو موقعیت مطلوب و موجود تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد متغیر دسترسی به مدیریت بیشترین و متغیر ارزیابی عملکرد کمترین سهم را در تحقق فرهنگ سازمانی پشتیبان نوآوری داشته است.
fazi

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا