تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور (مورد مطالعه: مهندسین مشاور شهر تهران)

هدف پژوهش حاضر، بررسی نحوه اثرگذاری مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور است. مدیریت دانش از طریق خرده مقیاس های (تشخیص دانش، کسب وتوسعه دانش، ذخیره دانش، اشتراک دانش وکاربرد دانش) و توان رقابتی نیز ازطریق مولفه های مشتری مداری بازارمحور، عملکرد سازمانی، نظام مدیریت منابع انسانی ومدیریت نوآوری تکنولوژیک عملیاتی گردیدند. نوع تحقیق در طبقه بندی کلی توصیفی، با توجه به هدف، کاربردی، از نظر روش جمع آوری داده ها، میدانی وبا توجه به نوع تجزیه وتحلیل، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های مهندسین مشاور تهران ونمونه آماری آن ۴۲ شرکت بوده که ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسش نامه که پرسش نامه اول برای جمع آوری اطلاعات میزان آمادگی مدیریت دانش و پرسش نامه دوم برای سنجش میزان توان رقابتی شرکت ها طراحی شده است. روایی پرسش نامه ها با بررسی صوری توسط محققین وصاحب نظران تایید گردید و پایایی آنها ازطریق محاسبه الفای کرونباخ (پرسش نامه اول با ۸۶ درصد و پرسش نامه دوم با ۹۱ درصد) مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. محاسبه ضریب همبستگی نشان داد بین دو متغیر مدیریت دانش ومتغیر وابسته (تقویت توان رقابتی) همبستگی مثبت وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد مدیریت دانش قوی ترین رابطه را با خرده مقیاس نظام مدیریت منابع انسانی ازمزیت رقابتی وضعیف ترین رابطه را با عملکرد سازمانی دارد.
basirat

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا