تبيين الگوي پاسخگويي و نظارت بر نظام اداري در حکومت علوي از منظر رابطه بوروکراسي و دموکراسي

پاسخگويي دستگاه بوروکراسي و نحوه کنترل و نظارت نظام سياسي بر آن همواره يکي از مسائل مهم و چالش برانگيز مديريت دولتي بوده است. در اين راستا در پژوهش حاضر الگوي پاسخگويي و نظارت بر بوروکراسي در حکومت امام علي (ع) در چارچوب رابطه بوروکراسي و دموکراسي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين ترتيب متغيرهاي اصلي مورد بررسي شامل نظام پاسخگويي، کنترل و نظارت در حکومت علوي مي باشد. براي انجام اين مهم از روش تحقيق کيفي (تحليل محتوا) بهره گرفته شده بدين معني که پس از مطالعه ادبيات موضوع و استخراج چارچوب نظري، محتواي کتاب شريف نهج البلاغه که شامل خطبه ها، نامه ها و حکمت هاي امام علي (ع) خصوصا در زمان زمامداري ايشان است مورد مداقه و تحليل قرار گرفته است. ضمن آنکه بررسي تطبيقي بين زمينه ها و روش هاي نظري و عملي پاسخگويي و نظارت علوي با نمونه هاي معاصر غربي نيز به اختصار صورت گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامي جامع و چند وجهي براي توسعه پاسخگويي و نظارت بر دستگاه بوروکراسي استفاده کرده اند که ابعاد اصلي آن کنترل سياسي، خودکنترلي بر مبناي ارزش هاي بوروکراتيک و نظارت همگاني بوده است.
imam ali