در نعمت و نقمت تحريم ها

جمله معروفي است كه مي گويد«آنچه تو را نكشد قوي ترت مي كند. » حالا اين پرسش در سال هاي اخير همواره مطرح بوده كه آيا اين ضرب المثل در باب تاثير تحريم ها بر كشور ما نيز صادق است يا خير؟ طي ١٠ سال گذشته كه دامنه تحريم ها هرروز گسترده تر شده است اظهارنظرها و مواضعي كه سياستمداران و مسوولان كشور اتخاذ كرده اند روي طيفي قرار مي گيرد كه يك سر آن تمجيد از تحريم ها و بيان بركات و فوايد بي شمار آن براي كشور يا بي اثر بودن تحريم ها تا حد كاغذپاره خواندن آنها را شامل مي شد و در سر ديگر آن اثرگذاري كامل آنها تا حد فلج كردن اقتصاد و صنعت و تجارت كشور و انداختن گناه همه مشكلات و بي تدبيري هاي فردي و جمعي و فرهنگي بر گردن تحريم ها را در بر مي گرفت. از سوي ديگر براي برخي از فعالان و جناح هاي سياسي ابزار تخريب رقبا و ايجاد آراي مثبت براي خود و آراي منفي براي ديگران نيز بوده است. در اين ميان برخي نيز فرصت يافتند تا با عنوان دورزدن تحريم ها از مواهب متعدد و رانت هاي رنگارنگ و سودهاي بادآورده بهره مند شوند. جالب اينجاست كه از اين خوان، بيشترين بهره نصيب «مردم ايران» شده است. طرف مقابل از سردمداران امريكا و اسراييل و… گرفته تا آتش بياران تحريم نظير منافقين و گروه هاي برانداز و… همه اين تحريم ها را براي نجات مردم ايران عنوان مي كنند و در اين سوي ميدان هم همواره براي مقابله با تحريم ها و پيشبرد اهداف نظام از مردم هزينه مي شود و در نهايت هم بيشترين فشار ناشي از تحريم ها در معيشت همين مردم و كوچك شدن سفره ايشان احساس مي شود اما تا جايي كه به خاطر دارم كمتر يك نظرسنجي علمي و واقعي از همين مردم صورت گرفته تا ديدگاه مردم درباره آثار تحريم ها و نحوه برون رفت از اين ميدان مشخص شود. اگر اين نكته را در نظر آوريم كه يكي از مهم ترين اهداف برنامه هاي تحريمي افزايش شكاف بين مردم و حكومت، نااميد كردن مردم از نظام سياسي براي بهبود اوضاع سياسي و اقتصادي، افزايش فاصله و تنافراهداف و آرمان هاي قاطبه مردم و نظام سياسي و در يك كلام جداكردن مردم از حكومت براي افزايش شكنندگي و آسيب پذيري هردوطرف به ويژه حكومت است يافتن راه علاج چندان غريب نيست. كافي است با مردم صادق و به آنها پاسخگو باشيم، زمينه مشاركت بيشتر و واقعي ايشان در اداره امور كشور را فراهم آوريم و ديدگاه هايي را كه نظر مردم را زينه الملك تلقي مي كند كنار نهيم: نهادهاي انتخابي و پاسخگو را تقويت و از حجم دخالت و قدرت نهادهاي غيرمسوول و غيرپاسخگو بكاهيم و… و بدين سان اعتماد مردم به نظام و همبستگي و اتحاد دروني را تقويت كنيم. اگرنظام عزمي جدي در اين مسير داشته باشد، ترديدي نيست كه در آستانه پنجمين دهه انقلاب اسلامي، عدو سبب خير شده و تحريم ها نعمت و بركت خود را هم نشان خواهند داد. 

دیدگاهتان را بنویسید