فساد: سياه، سفيد، خاكستري

برخي بيماري ها با بروز علائمي نظير تب و لرز، بدن درد و سردرد، سرفه و عطسه و… آغاز مي شوند و به فرد بيمار هشدار مي دهند كه سيستم فيزيولوژيك بدنش دچار شكلي از آسيب يا عدم تعادل شده و بايد هرچه زودتر براي درمان آن اقدام كند. اين گونه بيماري ها اگر در همان اوان بروز علايم موردتوجه قرار گيرند معمولا قابل درمان هستند و اگر به اين علائم بي توجهي شود بيماري حالت مزمن پيداكرده يا به بيماري هاي سخت تري تبديل مي شود و آنگاه درمان آن دشوارتر، طولاني تر و پرهزينه تر خواهد بود. گونه ديگري از بيماري ها نيز هستند كه معمولا مراحل اوليه شروع و گسترش بيماري بدون هيچ گونه علائم ظاهري است و بيماري زماني خود را نشان مي دهد كه بخش هاي مهمي از بدن را درگير خودكرده و در اين زمان عملا كار از كار گذشته و بيماري ديگر قابل درمان نيست. بسياري از اشكال سرطان بدين شكل جان بيماران را مي گيرد و تنها راه مقابله با آن خودمراقبتي و بررسي منظم و زمانمند وضعيت فرد زيرنظر پزشك است. حال اگر «فساد» را به عنوان يكي از مهم ترين و مزمن ترين بيماري هاي جوامع بشري و نظام هاي سياسي، اقتصادي و اداري در نظر بگيريم، مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه اين بيماري به كدام يك از دو شيوه فوق جامعه و حكومت را آلوده و گرفتار خود مي كند و چگونه مي توان از آن پيشگيري يا آن را درمان كرد؟ فساد در همه جوامع پديده كمابيش آشنا و ملموسي است. از بدو پيدايش سيستم هاي اجتماعي و سياسي و حكومت ها و دولت ها و به بياني كلي تر از زماني كه قدرت در نقطه يا نقاطي از يك ساختار اجتماعي تمركزيافته مساله فساد نيز به همراه آن آمده است. گاهي اين فساد در سطوح پايين و جزيي اتفاق افتاده و با اقدامات مقابله اي توسط دولتمردان سالم و جامعه آگاه درمان شده و گاه آنقدر در تاروپود حكومت و جامعه پيش رفته و گسترش يافته كه زمينه زوال و دگرگوني آن سيستم سياسي يا اجتماعي را فراهم ساخته است. در گذشته فساد را «هرگونه استفاده غيرقانوني از قدرت يا جايگاه اداري براي انجام دادن يا ندادن اقداماتي له يا عليه افراد ديگر» تعريف مي كردند حال آنكه امروزه با انقلاب فناوري و اطلاعات و ظهور انواع رانت هاي اطلاعاتي ماهيت فساد در سطوح بالا نيز تا حدود زيادي تغييريافته است. اشاره به گونه شناسي هيمر مي تواند به پيشبرد اين بحث كمك كند. وي سه نوع فساد اداري سياه (عملي كه هم ازنظر توده مردم و هم ازنظر نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود): فساد اداري خاكستري (كاري كه ازنظر اكثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بي تفاوت هستند) و فساد اداري سفيد (كاري كه ظاهرا مخالف قانون است اما اكثر اعضاي جامعه، نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي آن را آنقدر مضر و بااهميت نمي دانند كه خواهان تنبيه عامل آن باشند.) را از هم متمايز مي كند. چنان كه در مقدمه اين گفتار آمد ميزان حساسيت جامعه و نهادهاي اجتماعي و مدني به موضوع فساد در نحوه پيشگيري و درمان آن و اثربخشي اين اقدامات موثر است و از سوي ديگر مي تواند زمينه تبديل فسادهاي سياه را به خاكستري و سفيد فراهم كند. درواقع هرچه ميزان حساسيت و واكنش مردم و نهادهاي مدني به فسادهاي سياه كاهش يابد هم عمل فسادآميز و هم فرد مفسد از دايره فسادهاي سياه جداشده و به فسادهاي خاكستري مي پيوندد و همين اتفاق نيز براي تبديل فساد خاكستري به سفيد مي افتد. شوربختانه به نظر مي رسد در جامعه ما به دليل برخي ويژگي ها و مولفه هاي فرهنگ عمومي از يك سو و تكرار و گستردگي مفاسد اداري و اقتصادي سهم بخش هاي سفيد و خاكستري از كيك فساد به مراتب بيشتر شده است. براي بسياري از افراد فساد تا آنجا بد است كه در راستاي منافع شان نباشد در غير اين صورت از آن استقبال نيز مي شود. وقتي افسر راهنمايي و رانندگي در ازاي دريافت مبلغي از جريمه چند برابر آن مبلغ صرف نظر مي كند، معلم يا استادي حاضر مي شود در قبال دريافت مبلغي نمره قبولي به دانش آموز و دانشجو بدهد، كار اداري فردي در ازاي پرداخت مبلغي به كارمند مربوطه با سرعت و تسامح بيشتري پيش مي رود و مهندسي با دريافت مبلغي چشم بر تخلف سازنده مي بندد و او را وادار به تحمل هزينه اي گزاف براي انجام مجدد و اصولي كار نمي كند اتفاقا اين رفتارهاي فسادآميز براي برخي مطلوب و براي برخي ديگر نيز بي اهميت است و گاه توجيهاتي نيز براي آن در فرهنگ عمومي مطرح مي شود و در مواردي نيز با برچسب «زرنگي» به آن ارزش مثبت نيز داده مي شود. مشابه اين وضعيت در سطوح مديريتي مياني و عالي نيز قابل ذكر است. تلاش مدير يك سازمان براي جذب و استخدام اقوام و نزديكان و همشهريان و همفكران سياسي در فرآيندي كه عملا «شايستگي» در آن بي معني است: تلاش مديران يك بانك براي اعطاي وام هاي كلان و بدون پشتوانه به برخي از متقاضيان، واگذاري پروژه هاي دولتي به مشاوران و پيمانكاران بر اساس روابط شبهه آميز فردي، قومي و مالي همگي اقداماتي فسادآميز است كه از جانب گروه هايي از جامعه نه تنها نامطلوب نيست بلكه مصداق عمل خير و روزي رساندن نيز محسوب مي شود. اين اشاره ها كه براي همه آشناست براي تصريح اين مطلب است كه ما با وجود ادعاهاي گزاف هنوز به اين باور نرسيده ايم كه «فساد حتي اگر براي من و به نفع من هم باشد فساد است و بايد با آن مقابله كرد». هنوز نگرانيم كه اگر فساد يا تخلفي را كه درجايي مشاهده كرده ايم گزارش دهيم مصداق «زيراب زني» يا «نان بري» است يا در مراجعه بعدي كار ما در آن سازمان انجام نمي شود.
جامعه مدني و رسانه هاي آزاد را كه چشم و گوش و وجدان آگاه و بيدار جامعه هستند با برچسب هاي مختلف بي اعتبار و ضعيف كرده ايم و مقامات نيز تا جايي كه منافع سياسي شان اقتضا نكند از فسادي پرده برنمي دارند و با آن مقابله نمي كنند و بسياري از مردم ادعاهاي سران قضايي را در مبارزه با فساد باور ندارند. ما نه تنها گلبول هاي سفيدمان ضعيف و ناكارآمد شده اند و گاه خود آلوده سرطانند بلكه حتي حسگرهاي درد جامعه را هم از كار انداخته ايم. اين عاقبت بيماري است كه بيماري تا اعماق وجود و بيشتر سلول هايش رسوخ كرده و نه تنها از درمان آن عاجز است بلكه ديگر دردي را هم حس نمي كند و كساني را كه براي بيماري اش نگرانند با پوزخند و كنايه اي مي نوازد. 

دیدگاهتان را بنویسید