ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي بند ۳ ماده يك «دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي» (موضوع مصوبۀ شمارۀ ۳۸۶۰۵۶ تاريخ ۲۷‏/۱۰‏/۱۳۹۹ شوراي‌عالي اداري) و در راستاي ايجاد هماهنگي، هم‌راستايي و وحدت رويه در اجراي مديريت دانش، طي بخشنامه‌اي «نظام‌نامه مديريت دانش دستگاه‌هاي اجرايي» را براي اجرا به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مادۀ ۵ قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب اين بخشنامه، لازم است كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول در اجراي بند ۸‏-۳ نظام‌نامه، واحد متولي مديريت دانش دستگاه (از بين واحدهاي سازماني موجود) خود را تعيين و در اسرع وقت نظام مديريت دانش در دستگاه و واحدهاي تابعه را بر اساس اين نظام‌نامه مستقر كنند. معاونت نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور همكاري لازم در خصوص ايجاد تغييرات ساختاري مورد نياز را با دستگاه‌هاي اجرايي به عمل خواهد آورد.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين نظام‌نامه، گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اجراي ماده ۸ را به مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام كنند.
مطابق با اين بخشنامه، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين نظام‌نامه و استقرار مديريت دانش بر عهدۀ بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي ستادي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در دستگاه‌هاي استاني است.

https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=14232f0d-eaa8-495c-865f-748713988ffc

مشاهده فایل pdf