پایان نامه ها دوره کارشناسی ارشد کارشناسی عنوان بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور جستاری در پیوند موسیقی و ارتعاشات مکانیکی استاد راهنما دکتر کرم اله دانش فرد مهندس حسین پورخادم نمین استاد مشاور دکتر حمیدرضا سعیدنیا – استاد داور دکتر حسین وظیفه دوست دکتر حسن کیهانی تاریخ دفاع ۸۸.۴.۳۰ […]

بیشتر بخوانید »